การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 1.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ”


ระยะเวลา 1 เดือน (20 วันทำการ)


หน่วยควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

PRAPAIPAN WONGKREUA

การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 2.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ”


ระยะเวลา 1 เดือน (20 วันทำการ)


หน่วยควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


PRAPAIPAN WONGKREUA

โรคไข้เลือดออก Dengue Fever

สื่อการเรียนรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก
จัดทำโดย หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
NAPISA PANGPRASIT