CMU Learning Portal คลังข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นช่องทางในการให้บริการสำหรับการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการอัพโหลดสื่อการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานได้เอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดแหล่งรวมทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด (Open Educational Resources) ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนนำไปสู่ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย

CMU Cute Ajarn
CMU Mooc
สื่อประถม
Unesco
EQD
สื่ออุดมศึกษา
CMU Channel
thailibrary
HRMD