โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตวิชาชีพ โดยการจำลองสถานการณ์ในการปฎิบัติงาน แบ่งออกเป็น 21 คณะดังนี้
   
  1.HUMANITIES-คณะมนุษยศาสตร์
  2.EDUCATION-คณะศึกษาศาสตร์
  3.FINE ARTS-คณะวิจิตรศิลป์
  4.SOCIAL SCIENCES-คณะสังคมศาสตร์
  5.SCIENCE-คณะวิทยาศาสตร์
  6.ENGINEERING-คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7.MEDICINE-คณะแพทยศาสตร์
  8.AGRICULTURE-คณะเกษตรศาสตร์
  9.DENTISTRY-คณะทันตแพทยศาสตร์
  10.PHARMACY-คณะเภสัชศาสตร์
  11.ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES-คณะเทคนิคการแพทย์
  12.NURSING-คณะพยาบาลศาสตร์
  13.AGRO-INDUSTRY-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  14.VETERINARY MEDICINE-คณะสัตวแพทยศาสตร์
  15.BUSINESS ADMINISTRATION-คณะบริหารธุรกิจ
  16.ECONOMICS-คณะเศรษฐศาสตร์
  17.ARCHITECTURE-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  18.MASS COMMUNICATION-คณะการสื่อสารมวลชน
  19.POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION-คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  20.LAW-คณะนิติศาสตร์
  21.COLLEGE OF ARTS, MEDIA AND TECHNOLOGY-วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี