Solar System
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
วัฏจักรชีวิตแมลง
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ดอกไม้กับการสืบพันธุ์ของพืช
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
อาหารและสารอาหาร
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ร่างกาย (ระบบย่อยอาหาร)
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ทักษะการจำแนก
แหล่งที่มา : นางญาณิณ ทองเพิ่ม
(วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
การชั่ง
แหล่งที่มา : นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรรณ์, นางสาวชลธิชา ธรรมใจ, นางสาวมณฑิรา ณ ลำปาง
(กระบวนวิชา 059759 คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
แหล่งที่มา : นายอานนท์ สายคำฟู (การค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
หนูออมจอมประหยัด
แหล่งที่มา : พระมหาเอนก กองเขียว
(กระบวนวิชา 059759 คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
ความถ่วงจำเพาะ
แหล่งที่มา : นายบุษยพล วารีย์
(วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
กำเนิดโลก
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัฏจักรของน้ำ
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิวัฒนาการของสัตว์
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิวัฒนาการของแมลง
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นก
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การเกิดของภูเขาไฟ
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฝนเทียม
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สึนามิ (Tsunami)
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สึนามิ (Tsunami)
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระบบสมการเชิงเส้น
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวเลขผจญภัย
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณิตคิดสนุก
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แมลง
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฟิสิกส์ นิวเคลียร์
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การ์ดสวยด้วยมือเรา
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธะเคมี
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบประสาท
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ำพุร้อน
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การอพยพของนก
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทือกเขาหิมาลัย
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ้ำ
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
 
 
 
 
 
     
 
   

สังข์ทอง ตอน พระสังข์หนีนางพันธุรัต
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รามเกียรติ์
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขุนช้างขุนแผน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระอภัยมณี (ประถม)
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระอภัยมณี (มัธยม)
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adjective
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
   

สายใยรัก
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นกกางเขน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลูกสัตว์ต่างๆ
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระรอกรอบรู้
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้นแก้ววิเศษ
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดิน ทรัพยากรสำคัญของเรา
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ำ
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัตว์ทะเล
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน