(MVPH: 652) สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

652701 - Concepts and Methods of Veterinary Epidemiology [1/62]

Population based approach of epidemiology, disease ecology and causation, measurements of disease frequency, types of epidemiological studies, measures of association and strength, sampling theory and sample size determination, surveillance and monitoring systems, evaluation of diagnostic tests and application of new epidemiological tools for describing and evaluating disease outbreak.


ระบาดวิทยาเชิงประชากร นิเวศวิทยาและสาเหตุการเกิดโรค การวัดความถี่และการกระจายของโรค ชนิดของการศึกษาทางระบาดวิทยา การวัดความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง ระบบการควบคุมเฝ้าระวังโรคและการเฝ้าระวังโรค การประเมินประสิทธิภาพของวิธีวินิจฉัยโรค และการประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ๆ ทางระบาดวิทยาในการอธิบายและวิเคราะห์การระบาดของโรค

ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

652703 - Introduction to Public Health and Veterinary Public Health [1/62]

General aspects in Public Health (PH) and Veterinary Public Health(VPH), National and international cooperation in VPH, Structure of veterinary public health services, The role of investigation centers and laboratories, VPH in the primary health care system and food safety, VPH action in disaster situations, VPH and animal industries, Economic impact of VPH problem


ลักษณะทั่วไปของการสาธารณสุขและสัตวแพทย์สาธารณสุข การทำงานร่วมกันในประเทศและนานาชาติด้านการ สัตวแพทย์สาธารณสุข โครงสร้างของงานบริการด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข บทบาทและหน้าที่ของศูนย์สอบสวนโรคและห้องปฏิบัติการ สัตวแพทย์สาธารณสุขในระบบสาธารณสุขมูลฐานและอาหารปลอดภัย การทำงานของสัตวแพทย์สาธารณสุขในสถานการณ์ภัยพิบัติ สัตวแพทย์สาธารณสุขและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของปัญหาทางด้านการสัตวแพทย์สาธารณสุข

Warangkhana Chaisowwong

652705 - Zoonoses [1/62]

Major classes of zoonoses, emerging and re-emerging zoonoses, public health aspects of zoonoses, Infection epidemiology and outbreak investigation, Laboratory diagnosis of zoonoses , principle of control of zoonoses


โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนกลุ่มต่างๆโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนกับการสาธารณสุข ระบาดวิทยาการระบาดและการสอบสวนโรคระบาดการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ หลักการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

Anucha Sirimalaisuwan

652706 - RESEARCH METHODOLOGY AND SCIENTIFIC WRITING [1/62]

Research methodology, planning, data collection, analysis. Biostatistical analysis of research data. Casual inference evaluation of scientific publication.


วิธีการวิจัย การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางชื่อสถิติ การประเมินความน่าเชื่อถือของบทความทางวิทยาศาสตร์และการเขียน

Kannika Na-Lampang

652752 - Microbiological Food Safety [1/62]

Microbiological deterioration of foods of animal origin, sources of food contamination, eportable foodborne diseases, microbiological causes of foodborne diseases and its epidemiology, microbiologic laboratory practice, non-microbial food poisoning, other foodborne diseases, significance of food as a vehicle for disease


เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารที่มาจากสัตว์เสื่อมสภาพ แหล่งของการปนเปื้อนในอาหาร โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ต้องรายงาน โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ และระบาดวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ การฝึกปฏิบัติการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ทางห้องปฏิบัติการ โรคอาหารเป็นพิษที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารอื่นๆ ความสำคัญของอาหารในการนำโรคต่าง ๆ

Tongkorn MeeyamDuangporn Pichpol

652753 - Food Chain Appraoch [1/62]

Systemic approach “from farm to fork” to identification and prevention of infectious and non-infectious hazards along the food continuum, the role of veterinarians in preventing introduction of hazards into the food chain, investigation of foodborne disease outbreaks, principles and quality assurance systems of safe food handling and processing

Tongkorn Meeyam

652754 - Veterinary Public health Systems Approach [1/62]

Targets, policies and strategies of veterinary public health, structure and work system in veterinary public health, distribution of tasks and trustful leadership, working methods and division of tasks, comprehensive and transparent working procedures, networking and international reporting, Information technology and sources of information.


เป้าหมาย นโยบาย และ กลยุทธ์ ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข โครงสร้างและระบบงานทางสัตวแพทย์สาธารณสุข การกระจายงาน และภาวะผู้นำที่น่าเชื่อถือ วิธีการทำงาน และการแบ่งงาน ขั้นตอนการปฏิบัติที่โปร่งใส และครอบคลุม การสร้างเครือข่าย และการรายงานระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งข้อมูล

Tongkorn Meeyam