651562 ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุข [2/62]

Practice to increase laboratory skills in the field of veterinary public health under supervision of instructors.

การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขภายใต้การดูแลของคณาจารย์

Warangkhana ChaisowwongVena ChupiaMontira IntanonMs.THATTAWAN KAEWSAKHORNTongkorn MeeyamKannika Na-LampangDuangporn PichpolAnucha SirimalaisuwanNATTAWOOTI STHITMATEESaruda Tiwananthagorn

651631 - ELEPHANT & WILDLIFE CLERKSHIP [1/63]

Practice clinical skills in elephant, wildlife and exotic pets including health management, necropsy, diagnostic and therapeutic techniques and studying on elephant, wildlife and exotic pets researches under supervision of instructors and adjoined veterinarians in animal health center, farm, animal hospital and other related facilities in government and private sectors.

การปฏิบัติงานทางคลินิกช้าง สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในด้านการจัดการสุขภาพ การชันสูตร การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การศึกษา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิชาการหรือผลงานวิจัยทางสัตว์ป่า ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์จริง

PAKKANUT BANSIDDHINithidol BuranapimChatchote Thitaramเฉลิมชาติ สมเกิด