แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบ 
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2563 (https://elearning.cmu.ac.th)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปครับ

Click https://forms.gle/FdH3V5JtWcD28awo8 link to open resource.