แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning (https://elearning.cmu.ac.th)

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบ 
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning (https://elearning.cmu.ac.th)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปครับ