259107 - Engineering Mechanics 1 (Statics sec.802) [1/62]

Engineering Mechanics หรือภาษาไทยเรียกว่า กลศาสตร์วิศวกรรม เป็นวิชาที่มีความสำคัญวิชาหนึ่ง เป็นพื้นฐานของหลายๆ วิชาทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงต่อไป วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ปกติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics) และพลศาสตร์ (Dynamics) ซึ่งวิชาที่สร้างออนไลน์นี้จะกล่าวเฉพาะ ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics) โดยมีเนื้อหารวมทั้งหมด 7 บท แสดงในคำอธิบายของวิชา และรวมถึงแบบฝึกหัดหรือการบ้านเพื่อเสริมทักษะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Nattawit PROMMA