EDPF 100

100207 - Teaching Profession and Teacherness [2/61]

เป็นกระบวนวิชาที่ว่าด้วย  ความหมาย ความเป็นครู หลักการ และ คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในวิชาชีพ บทบาทของวิชาชีพครู กับการแก้ปัญหาในสังคมไทย การเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของความเป็นครู การพัฒนาความรู้ภายในตน และคุณธรรมความเป็นครู


ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ์