EDPS 062

062346 - Health And Physical Education For Early Childhood Children [2/62]

ความหมายและความสำคัญของสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขศึกษาและพลศึกษา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สภาพปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษาในบริบทการศึกษาปฐมวัย การบูรณาการบริการและกิจกรรม รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Atitaya Inyong