Environmental Health

กระบวนวิชาสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่านทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนวิชา Environmental Health sec. USAC ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา อาจารย์ ดร.วรางคณา นาคเสน ผู้ประสานงาน นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า 4-2518

PONPHAT CHAIKAMLAR

หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น

     เนื่องจากกฎหมายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพราะกฎหมายนั้นแทรกอยู่ทุกมิติในสังคมเพื่อควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม การศึกษาความรู้ในกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนและต้องทำความเข้าใจในกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจในกฎหมาย ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้มีการจัดทำ หลักสูตรอบรมระยะสั้น “กฎหมายเบื้องต้น” ทั้งส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาล เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนักเรียนที่สนใจศึกษาในคณะนิติศาสตร์ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ต่อไป


โดยมีการจัดอบรมออนไลน์เนื้อหา 5 เรื่อง แต่ละเรื่องมรเนื้อหาย่อย มีการจัดสอบออนไลน์ และเอกสารประกอบการสอน


suteera chopraditPORNPRAPA KHAMPHIRAPAENG