159202 - ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาสังคม [2/64]

The development and diversification within theories of development towards modern capitalist society. These theories originated in the West and later spreaded out globally. Development of theories can be periodized into 3 periods, of the pre-development, development, and globalized periods. The course tries to give a demonstration that changes in perspectives and theories varied with social context of unequal power relations.
THA: พัฒนาการและความหลากหลายของกรอบคิดการพัฒนามาสู่สังคมทุนนิยมสมัยใหม่ เริ่มต้นจากสังคมตะวันตกและแผ่ขยายไปทั่วโลก ครอบคลุมพัฒนาการทางความคิด 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนทุนนิยม ยุคการพัฒนา และยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงกรอบคิดและทฤษฎีที่แปรผันตามบริบทสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่ากัน

Jamaree Chiengthong