EDEL 052

052323 - STUDENT DEVELOP ACT ORG [2/61]

สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา ตามความหมายสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา หลักการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ บทบาทครู การประเมินการร่วมกิจกรรม ปัญหาการจัดกิจกรรม และแนวทางแก้ไข

อุไรวรรณ หาญวงค์

052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU [1/63]

ความสำคัญของการคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการคิด การคิดแบบต่าง ๆ ทักษะการคิดกับความเป็นครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบทักษะการคิด

อุไรวรรณ หาญวงค์

052422 - INFOR SYS DEV IN SCHOOL [2/61]

ความหมาย ความสำคัญของระบบสารสนเทศ สารสนเทศที่สำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน

อุไรวรรณ หาญวงค์

052466 INDEPENDENT STUDY

เป็นโครงการการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะเลือกหัวข้อการศึกษาที่ตนเองสนใจ ทำการค้นคว้า/ผลิต/ทดลองด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนำให้คำปรึกษาของอาจารย์  เขียนเป็นรายงาน และนำเสนออาจารย์

 

อุไรวรรณ หาญวงค์

052725 DEV TEACH SCI ELEM LEV [1/63]

วิกฤตการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย
หลักสูตรและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
ธรรมชาติ แนวคิด เนื้อหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
งานวิจัยและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาด้วยผลการวิจัย

อุไรวรรณ หาญวงค์

052761 MEASUR EVAL LEARN ELEM LEV [2/61]

  บทบาทของครูในการสังเกตและทดสอบพฤติกรรม มิติของพฤติกรรมที่มุ่งเน้น
เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับประถมศึกษา การเลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือ
การวัดผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปัญหาการประเมินผลนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในปัจจุบันตลอดจนการนำผลการประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน

อุไรวรรณ หาญวงค์