570702 - การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 [2/62]

การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การทำหัตถการที่กำหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น การช่วยเหลือฉุกเฉินและการส่งต่อ โดยประยุกต์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมาใช้


อ.ดร.รังสิยา นารินทร์