การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค : กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อมีความรุนแรงและมีแนวโน้มของการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น รัฐบาล องค์กรพหุภาคี องค์กรภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค :กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือที่ใช้ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นสุดลง


Chalita Jainonthee