676714 - Emerging and Re-emerging Infectious Diseases [2/65] Sec.701

Emerging and re-emerging infectious diseases of bacteria, drug resistance bacteria, fungus, virus, and parasite, current situation and risk assessment of emerging and re-emerging infectious diseases, prevention and control of emerging and re-emerging infectious diseases, emerging and re-emerging infectious diseases investigation and preparation, situation and preventive measure of zoonotic diseases and preventive and control measures

Warangkhana ChaisowwongSINEENART CHAUTRAKARNKannika Na-LampangAJAREE RAYANAKORNSURAPEE TARNKEHARDAKSARA THONGPRACHUMTERDSAK YANO

679801 - หลักวิทยาการระบาดขั้นสูง [1/64]

ENG: Study designs and measurement in epidemiology, Clinical epidemiology and evidence-based public health, Disease screening, disease surveillance and investigation, Risk analysis, study prognosis and systematic review, Application of geographical information system (GIS) in epidemiology, Spatial epidemiology and spatial analysis, Application of epidemiological concept in disaster management, Epidemiology of infectious diseases and prevention and control, Epidemiology of chronic disease and prevention and control, Program planning and evaluation in epidemiology
THA: รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดและสาธารณสุขอิงหลักฐาน การคัดกรองโรคและการตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงพยากรณ์โรคและการทบทวนอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดและการวิเคราะห์สำหรับพื้นที่โดยรอบ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการเกิดภัยพิบัติ วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อและการป้องกันควบคุม วิทยาระบาดของโรคเรื้อรังและการป้องกันควบคุม การวางแผนและการประเมินผลทางโครงการทางวิทยาการระบาด

PONPHAT CHAIKAMLARSINEENART CHAUTRAKARNSIREETHORN PROMTHONGAJAREE RAYANAKORNAKSARA THONGPRACHUM

การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค : กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อมีความรุนแรงและมีแนวโน้มของการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น รัฐบาล องค์กรพหุภาคี องค์กรภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค :กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือที่ใช้ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นสุดลง


Chalita Jainonthee