ART061

061105 - Introduction to Art Education ศิลปศึกษาเบื้องต้น [3/61]

ศึกษาเป้าหมายของศิลปศึกษา ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาศิลปศึกษา  วิเคราะห์ อภิปราย บรรยายปัญหาของศิลปศึกษากับลักษณะการเรียนรู้ศิลปะในสถาบันการศึกษา หลักการทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) บทบาทและความสำคัญของศิลปศึกษากับสังคม ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านศิลปศึกษา

prapailin janhom

061312 - PRIN FM VAR MAT FR ART ED [3/61]

Principle, techniques and development skills in printing for art education, with emphasis on use of various materials.


เรียนรู้วิธีการและสร้างทักษะในการทำภาพ
พิมพ์ขั้นพื้นฐานทางศิลปศึกษา เน้นการนำเศษวัสดุมาทำภาพพิมพ์

prapailin janhom

061317 - CURRI AND TEACH OF ART ED [1/62]

                     ปรัชญา เป้าหมาย และองค์ประกอบในการสอนศิลปศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การทดลองปฏิบัติการสอนและการประเมินการสอน

prapailin janhom

061317 - Curriculum and Teaching of Art Education in school

                      ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญา และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา การทำแผนการสอน สื่อการสอน วิธีสอน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการสอนศิลปศึกษา


061403 - กิจกรรมศิลปศึกษา (Art Education Activities) [1/63]

                ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปศึกษา พัฒนาการด้านศิลปะในเด็ก รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ อย่างไม่เป็นทางการ การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้ การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน


prapailin janhom

061404 - ART EDUCATION SEMINAR

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน เสนอผลงานเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปหาแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา

prapailin janhom

061407 - สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ์ (Aesthetics Education and Criticism) [1/63]

                           ความหมายและความสำคัญของสุนทรียภาพ สุนทรียศาสตร์ สุนทรียวัตถุ และประสบการณ์สุนทรียะ คุณค่าและประเด็นในเชิงคุณค่าความงาม  หลักการด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงทฤษฎีทางทัศนศิลป์  ความหมายและความสำคัญของทฤษฎีวิจารณ์ การวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีการวิจารณ์ การจัดการเรียนการสอนสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานprapailin janhom

061430 - การสอนศิลปศึกษา TEACHING ART EDUCATION [2/62]

             ทฤษฎี หลักการสอนศิลปศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการสอนศิลปะ การจัดการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบต่าง ๆ การวางแผนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา

วัตถุประสงค์(Learning Objective) :  นักศึกษาสามารถ  

1. อธิบายทฤษฎี หลักการสอนศิลปศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วิเคราะห์จิตวิทยาการสอนศิลปะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การวางแผนการสอนศิลปศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 

4. สรุปหลักการสอนศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ


prapailin janhom