ART061

061105 - Introduction to Art Education ศิลปศึกษาเบื้องต้น [3/61]

ศึกษาเป้าหมายของศิลปศึกษา ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาศิลปศึกษา  วิเคราะห์ อภิปราย บรรยายปัญหาของศิลปศึกษากับลักษณะการเรียนรู้ศิลปะในสถาบันการศึกษา หลักการทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) บทบาทและความสำคัญของศิลปศึกษากับสังคม ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านศิลปศึกษา

prapailin janhom

061312 - PRIN FM VAR MAT FR ART ED [3/61]

Principle, techniques and development skills in printing for art education, with emphasis on use of various materials.


เรียนรู้วิธีการและสร้างทักษะในการทำภาพ
พิมพ์ขั้นพื้นฐานทางศิลปศึกษา เน้นการนำเศษวัสดุมาทำภาพพิมพ์

prapailin janhom

061317 - CURRI AND TEACH OF ART ED [1/62]

                    ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญา และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา การทำแผนการสอน สื่อการสอน วิธีสอน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการสอนศิลปศึกษา


prapailin janhom

061317 - Curriculum and Teaching of Art Education in school

                      ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญา และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา การทำแผนการสอน สื่อการสอน วิธีสอน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการสอนศิลปศึกษา


061404 - ART EDUCATION SEMINAR

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน เสนอผลงานเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปหาแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา

prapailin janhom

061430 - การสอนศิลปศึกษา TEACHING ART EDUCATION [2/61]

             ทฤษฎี หลักการสอนศิลปศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการสอนศิลปะ การจัดการเรียนการสอนศิลปะรูปแบบต่าง ๆ การวางแผนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา

prapailin janhom