MCD - 520

520716 - Voice Disorders [1/62]

Anatomy and physiology of speech organs related to speech sound, examination and treatment in voice disorders, parameters of speech sounds, voice evaluation and diagnosis, speech therapy in voice disorders, speech therapy for laryngectomees, researches relate to voice disorders and case study, future trends relate to diagnosis and treatment of voice disorders

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงพูด การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในเสียงผิดปกติ ตัวแปรในการออกเสียง การประเมินและการวินิจฉัยลักษณะของเสียง การบำบัดรักษาเสียงผิดปกติ การบำบัดรักษาผู้ที่ไร้กล่องเสียง งานวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการพูดที่ผิดปกติของผู้ที่มีเสียงผิดปกติ และแนวโน้มในอนาคตของการวินิจฉัยและการรักษาปัญหาทางการพูดของผู้ที่มีเสียงผิดปกติของผู้ที่มีเสียงผิดปกติ

Suchart Kiatwattanacharoenผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย