Hepatobiliarypancreas Surgery

พ.คพ.414 (331414) : ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ทั่วไป

ความรู้พื้นฐานหลักการทั่วไปทางศัลยศาสตร์และภาวะและโรคทางศัลยศาสตร์ที่พบบ่อยที่เป็นปัญหา สาธารณสุขของประเทศทางด้านระบาดวิทยา สาเหตุปัจจัยเสี่ยง พยาธิสภาพ พยาธิก้าเนิด พยาธิสรีรวิทยาอาการและ อาการแสดงการด้าเนินโรค และการพยากรณ์แนวทางการดูแลรักษาและ การสร้างเสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป 

2. อธิบายการเกิดพยาธิสภาพ การวินิจฉัยโรค และหลักการดูแลรักษาก่อนผ่าตัด การผ่าตัด และหลังผ่าตัด การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ และภยันตรายที่พบได้บ่อย

Worakitti Lapisatepunอ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี