อบรมอาจารย์

001 - วิชาภาควิทย์

กระบวนวิชาเปิดเพื่อใช้อบรม
Nopphadol ChalorthamCHUDA CHITTASUPHOSuntara Eakanunkul, Ph.D.Taepin JunmahasathienKANTAPORN KHEAWFUN. KittipongpatanaOrnanong S. Kittipongpatana, Ph.D.ORNCHUMA NAKSURIYASIRIPORN OKONOGI, Ph.D.MATHUKORN SAINAKHAMKASIRAWAT SAWANGRATPratchaya TipduangtaWIPAWADEE YOO-INอ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบรศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียรผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาวรศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณีรศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุลอ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัลรศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะอ.ดร.ภญ.ผาณิต ธรรมรัตน์รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุลรศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคลผศ.ดร.ภญ.รังษินี พงษ์ประดิษฐผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุลอ.ดร.ภญ.วรพรรณ ภู่มณีรศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์รศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิชอ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้งรศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐรศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์   ศิริธัญญาลักษณ์รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุนอ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษรศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวตผศ.ดร.ภก.เอกลักษณ์ อินทรักษาผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสินอ.ดร.ภญ.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิชอ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้มผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุตอ.ดร.ภญ. อารยา ไรวา

KC Moodle Quiz

สอนทำ Quiz Online

PATTARAPON KAMLAR