อบรมอาจารย์

001 - วิชาภาควิทย์

กระบวนวิชาเปิดเพื่อใช้อบรม
Nopphadol ChalorthamCHUDA CHITTASUPHOSuntara Eakanunkul, Ph.D.Taepin JunmahasathienKANTAPORN KHEAWFUN. KittipongpatanaOrnanong S. Kittipongpatana, Ph.D.ORNCHUMA NAKSURIYAWORRAPAN POOMANEEPratchaya TipduangtaWIPAWADEE YOO-INอ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบรศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียรผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาวรศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณีผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุลอ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัลรศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะอ.ดร.ภญ.ผาณิต ธรรมรัตน์รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุลรศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคลอ.ดร.ภญ.รังษินี พงษ์ประดิษฐผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุลผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิชอ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้งรศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐรศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์   ศิริธัญญาลักษณ์รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุนอ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวตอ.ดร.ภก.เอกลักษณ์ อินทรักษาอ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสินอ.ดร.ภญ.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิชอ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้มรศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุตอ.ดร.ภญ. อารยา ไรวา