MED 330

330102 Introduction to Medical Sciences II

บทนำทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

SrimaroengChutima

Human Endocrine System and Hormones (HEH_64)

Human Endocrine System and Hormones : ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนในมนุษย์

chompookulkanjana

Human Immune System (1_64)

Immune response and innate immunity. Structure, functions and gene of immunoglobulin. Major histocompatibility complex and antigen presentation. Maturation of lymphocytes and complement system. Antigen-antibody reaction. Action of cell mediated immunity and NK cell. Action of humoral mediated immunity. Mucosal immunity. Hypersensitivity. Autoimmunity. Immunity to infection. Tumor immunology. Immune deficiency. Transplantation. Vaccine. Immunotherapy. Up-to-date concepts and problems of diseases in human immune system.

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด โครงสร้าง หน้าที่ และยีนของอิมมูโนโกลบูลิน เมเจอร์ ฮีสโตคอมแพทิบิลิตี คอมเพลกซ์ และการนำเสนอแอนติเจน การเจริญเติบโตเต็มที่ของลิมโพไซท์และระบบคอมพลีเมนท์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การทำงานของภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์และเซลล์เอ็นเค การทำงานของภูมิคุ้มกันผ่านสารน้ำ ภูมิคุ้มกันแบบเยื่อเมือก ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันวิทยาของเนื้องอก ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การปลูกถ่ายอวัยวะ วัคซีน การรักษาทางภูมิคุ้มกัน ความรู้สมัยใหม่และปัญหาของโรคในระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์
ตองใจอ.ดร.ศิริพงษ์

Human Pathogens 2 (1_64)

Structure, properties, classification, multiplication and genetics of viruses. Laboratory investigation of viruses. Viral infection in gastrointestinal tract, skin and mucous membrane, nervous system and respiratory tract. Oncogenic virus. HIV. Mosquito-borne viral infection. Introduction to parasitology, protozoology, helminthology and entomology. Amoebae. Pathogenic flagellates and ciliate. Protozoa infection. Nematode, Gnathostoma. Angiostrongylus. Trematodes. Cestodes. Poisonous arthropod. Pathology of viral and parasitic infection. Antiviral and anti-parasitic drugs. Problems of viral and parasitic infectious diseases in human.

โครงสร้าง คุณสมบัติ การแบ่งชนิด การเพิ่มจำนวน และพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัส การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านไวรัส การติดเชื้อไวรัสในทางเดินอาหาร ทางผิวหนังและเยื่อเมือก ทางระบบประสาท และทางเดินหายใจ เชื้อไวรัสก่อมะเร็ง เอชไอวี การติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง บทนำทางปรสิตวิทยา โปรโตซัววิทยา วิทยาหนอนพยาธิ และกีฏวิทยา อะมีบา เชื้อปรสิตก่อโรคชนิดมีแส้และชนิดมีขน การติดเชื้อโปรตัวซัว พยาธิตัวกลม พยาธิตัวจี๊ด หนอนพยาธิแองจิโอสตรองไจรัส พยาธิตัวแบน พยาธิตัวตืด สัตว์ขาปล้องที่มีพิษ พยาธิวิทยาของการติดเชื้อไวรัสและปรสิต ยาต้านเชื้อไวรัสและปรสิต ปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสและปรสิตในมนุษย์CHAIKEAWMAYRAKTAKANchompookulkanjananokchanyapak nosakสุริยะวงค์ริสารัตน์

Human Reproductive System and Perinatal Period (1_64)

ENG: Embryology, gross anatomy, microscopic anatomy of breast and organs in reproductive system. Spermatogenesis, puberty, sexual response and male andropause. Psychosocial development in female, menopause and hormone therapy. Pregnancy and related disorders. Assisted reproduction technology in infertility. Pathology, pathogenesis and pathophysiology of diseases in breast and reproductive system. Basic laboratory investigations and interpretations of sexually transmitted diseases. Epidemiology and disease screening of diseases in reproductive system. Drugs used in reproductive system. Infection and jaundice in perinatal period. Psychosocial impacts of reproductive disorders. Problems of diseases in reproductive system and perinatal period.
THA: วิทยาเอ็มบริโอ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมและอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ กระบวนการสร้างน้ำอสุจิ การเข้าสู่วัยรุ่น การตอบสนองทางเพศ และวัยทองของเพศชาย พัฒนาการทางจิตใจและสังคมในเพศหญิง วัยหมดระดู และการให้ฮอร์โมนทดแทน การตั้งครรภ์และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในภาวะมีบุตรยาก พยาธิวิทยา พยาธิกำเนิด และพยาธิสรีรวิทยาของโรคในเต้านมและระบบสืบพันธุ์ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระบาดวิทยาและการคัดกรองโรคในระบบสืบพันธุ์ ยาที่ใช้ในระบบสืบพันธุ์ การติดเชื้อและดีซ่านในระยะปริกำเนิด ผลกระทบทางจิตใจของความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ ปัญหาในระบบสืบพันธุ์และระยะปริกำเนิด

CHAIKEAWMAYRAKTAKANchompookulkanjanaสุริยะวงค์ริสารัตน์

กระบวนวิชา พื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 1 Fundamentals of Human Body 1 (1_64)

พ.วพ.113 (330113) กระบวนวิชา พื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 1 (Fundamentals of Human Body 1)

CHAIKEAWMAYRAKTAKANสุริยะวงค์ริสารัตน์

กระบวนวิชาระบบไตและปัสสาวะในมนุษย์ Human Renal And Urinary System (1_64)

ENG: Embryology, gross and microscopic anatomy of renal and urinary system. Formation and components of urine. Physiology of renal and urinary system. Balance of water, electrolytes and acid-base. Pathology, pathogenesis and pathophysiology of diseases and infection in renal and urinary system. Basic laboratory investigation and interpretation of urinalysis. Therapy and drugs used in renal and urinary system. Problems of diseases in renal and urinary system.
THA: วิทยาเอ็มบริโอ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบไตและปัสสาวะ การสร้างและส่วนประกอบของปัสสาวะ สรีรวิทยาของระบบไตและปัสสาวะ สมดุลของน้ำ เกลือแร่ และกรดด่าง พยาธิวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาของโรคและการติดเชื้อในระบบไตและปัสสาวะ การตรวจและแปลผลการวิเคราะห์ปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การักษาและยาที่ใช้ในระบบไตและปัสสาวะ ปัญหาของโรคในระบบไตและปัสสาวะ

YODCHUMPOOANONGPHUN

บทนำสุขภาพครอบครัว(ุ62_63)

บทนำสุขภาพครอบครัว