ANAT 301

301254 - Gross Anatomy for Dental Students [1/62]

กระบวนวิชานี้ประกอบด้วยการบรรยาย ศึกษากายวิภาคศาสตร์พื้นผิว และการชำแหละส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในส่วนศีรษะ คอ หลัง แขน ทรวงอก ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ และการทำงานของอวัยวะต่างๆที่เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

Kittikun Viwatpinyo