LAGE 176

176100 - Law & Modern World

วิชากฎหมายกับโลกสมัยใหม่ (176100) เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับนักศึกษาที่มาจากหลายคณะให้ได้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตามวิชาหลักของตน โดยไม่ละทิ้งความเข้าใจพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย วิชานี้มีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสมัยใหม่ ชาติ พลเมือง เพศ ชนชั้น อาชญากรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนศษสนาและวัฒนธรรม โดยใช้วิชากฎหมายเป็นแกนกลางในการพิจารณาปัญหาดังกล่าว 

Kitpatchara Somanawat

176100 - Law & Modern World [2/61] SEC.701

Course Description:  Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world.      

Course ObjectivesStudents are able to understand the concepts of law in the modern world including roles and relationships between law, legal institutions, and other important mechanisms in order that the students are able to analyze, and adapt to the situations or disputed issues.

 


นัทมน คงเจริญ Nuthamon Kongcharoen

176100 - Law and Modern World sec.002 [1/62]

กฎหมายและโลกสมัยใหม่เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจถึงแนวความคิด สำคัญในยุคสมัยใหม่อันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายที่ดำรงอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน ในการทำความเข้าใจ กับระบบกฎหมายในยุคสมัยใหม่นี ้จะเป็นการทำความเข้าใจทั ้งในด้านของแนวคิดพื้นฐาน สถาบัน และ กลไกที่สำคัญ อันเป็นระบบกฎหมายที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญภายหลังจากการสิ้นสุดของยุคกลางในยุโรป หรือประมาณหลังศตวรรษที่ 15 พร้อมกับการเปลี่ยนทางด้านแนวคิดครัhงสeคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และได้มีผลต่อการเกิดขึ้นของระบบกฎหมายสมัยใหม่ที่สืบเนื่องต่อมาจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน โดยจะเป็นการศึกษาในประเด็นต่างๆ พร้อมกับการยกตัวอย่างรูปธรรมของกฎหมาย มาประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจถึงระบบกฎหมายและจะเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกับกฎหมายในมิติอื่นๆ ต่อไป

นัทมน คงเจริญ Nuthamon Kongcharoen

176100 - Law and Modern World Sec.801 [1/62]

กฎหมายกับควาเมปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงสมัยใหม่ (ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา) เนื้อหาครอบคลุม เรื่องความเป็นสมัยใหม่ทางกฎหมาย เสรีนิยม มนุษยนิยม วิทยาศาสตร์ รัฐสมัยใหม่ เพศสภวะ อาชญากรรม ศาสนา เทคโนโลยี และชนชั้นทางเศรษฐกิจ

Kitpatchara Somanawat

176101 - INTRODUCTION TO LAW [SUMMER/62]

ความหมาย กำเนิดและที่มาของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยและ
กฎหมายสากล การจัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย
สิทธิ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

176103 Learning Activities (กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม) [1/62]

176103 Learning Activities (กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)

นัทมน คงเจริญ Nuthamon Kongcharoen

176104 - Right and Duty in Digital Age [1/62]

ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในยุคดิจิทัลอันเนื่องมาจากกฎหมายควบคุมกิจกรรมของบุคคลและนิติบุคคลในพื้นที่ไซเบอร์ การนำกฎหมายมาปรับใช้กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับโลกไซเบอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในพื้นที่ไซเบอร์และผลทางกฎหมายในโลกจริง  การใช้สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่อันเนื่องมาจากนิติกรรมและนิติเหตุทั้งในแง่มหาชนและเอกชน อาทิ สิทธิเสรีภาพในยุคดิจิทัล อาชญากรรมไซเบอร์ ระบบกรรมสิทธิ์ เนื้อหาในโลกดิจิทัล สัญญาออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภค และความรับผิดของผู้ให้บริการและควบคุมระบบ

Tossapon Tassanakunlapan