PKT 603

603211 - PRINCIPLES OF PACKAGING [1/62]

Function of packaging, packaging materials, natural materials for packaging, packaging forms, packaging and design, materials and packaging testings, packaging machinery, packaging utilization, packaging distribution, packaging economics, packaging standards and regulations, packaging and environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging, and packaging development.

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบ การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับการบรรจุ การใช้บรรจุภัณฑ์ การขนส่งบรรจุภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์การบรรจุ มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การกำจัดเศษบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

SUTTHIRA SUTTHASUPA

603322 - NATURAL MATERIALS FOR PKG [1/62]

กระบวนวิชานี้ทำการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีพื้นฐานของวัสดุธรรมชาติ ประเภทและคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุธรรมชาติ การเตรียมวัตถุดิบ การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ และสารเคลือบธรรมชาติ

SUTHAPHAT KAMTHAI