AIMM 507

507401 - Laboratory Practice in Clinical Immunology [1/62]

Background, significance and principles of immunodiagnostic tests as well as how to perform, interpret and report the results.

การฝึกปฏิบัติงานทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ศึกษาพื้นฐานความสำคัญและหลักการของการทดสอบชนิดต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ แปลผล และรายงานผล

LaopajonWitidaSingboottraPanthongกสิณฤกษ์ศ.ดร.วัชระกสิณฤกษ์ศ.ดร.วัชระตะยาภิวัฒนาศ.ดร.ชัชชัยปาต๊ะสุพรรษาสิงห์บุตราอ.ดร.พานทองเดชตรัยรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย

507402 - Laboratory Practice in Clinical Immunology [1/63]

การฝึกปฏิบัติงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พื้นฐาน ความสำคัญ และหลักการของการทดสอบชนิดต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ แปลผล รายงานผล และการประกันคุณภาพในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยมีการฝึกปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลและสถานบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง


LaopajonWitidaSingboottraPanthongSUPHAKOVITKORNKANOKTAKHEAWNUCHJIRAYASAMUTUMPAกสิณฤกษ์ศ.ดร.วัชระตะยาภิวัฒนาศ.ดร.ชัชชัยปาต๊ะสุพรรษา

507451 Laboratory Services in Clinical Immunology and Blood Banking

507451 Laboratory Services in Clinical Immunology and Blood Banking

พาวงศ์ดร.จินตนาวงศ์จันทร์รศ.ดร.ปรียานาถ