AIMM 507

507401 - Laboratory Practice in Clinical Immunology [1/62]

Background, significance and principles of immunodiagnostic tests as well as how to perform, interpret and report the results.

การฝึกปฏิบัติงานทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ศึกษาพื้นฐานความสำคัญและหลักการของการทดสอบชนิดต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ แปลผล และรายงานผล

Witida LaopajonPanthong Singboottraศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนาสุพรรษา ปาต๊ะอ.ดร.พานทอง สิงห์บุตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์

507451 Laboratory Services in Clinical Immunology and Blood Banking

507451 Laboratory Services in Clinical Immunology and Blood Banking

ดร.จินตนา พาวงศ์รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์