801311 - Architectural Design Studio [1/63]

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (801311 - Architectural Design 3) หน่วยกิต 5 (1-8-6) เป็นวิชาปฏิบัติการและบรรยาย เพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะในแนวราบ ตามแนวคิดพื้นถิ่นสร้างสรรค์ โดยมีระบบการเรียนการสอนเป็น Unit Master system แนวทางการสอนตามแต่ละอาจารย์ประจำกลุ่ม โดยมีแนวทางในสร้างโจทย์และตอบโจทย์ตามกระบวนการสรรสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มตามจุดประสงค์ของ STUDIO 3 ภายใต้แนวทาง พื้นถิ่นสร้างสรรค์

เนื่องจากรายวิชานี้เป็นกระบวนการเรียนการสอนหลักของน.ศ.ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการออกแบบอาคารสาธารณะร่วมสมัยในบริบทเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ทั้งการศึกษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม สังคมภายในจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การออกแบบอาคารร่วมสมัยที่สามารถสร้างจริงได้ ตามเทศบัญญัติเมืองเชียงใหม่ และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นของเชียงใหม่ในปัจจุบันที่สามารถสะท้อนผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ ผ่านประเด็นสำคัญ อาทิ ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5, การมุ่งเน้นไปสู่การออกแบบเพื่อเป็น Smart City, การเป็นเมืองอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ตามแนวคิด Heritage and Cultural city   


CHIRANTHANIN KITIKA

803400 การออกแบบจินตภาพสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ [2/62]

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :

  1. ใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่นำมาช่วยในกระบวนการออกแบบจินตภาพทางสถาปัตยกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการแสดงผลลัพธ์ทางจินตภาพต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม
  3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในหลายๆ แขนงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบจินตภาพทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดยไม่ยึดติดกับแนวทางใดจำเพาะ
  4. อธิบายกระบวนทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างจินตภาพทางสถาปัตยกรรม
piyaboon Nilkaew