803400 การออกแบบจินตภาพสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ [2/62]

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา :

  1. ใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่นำมาช่วยในกระบวนการออกแบบจินตภาพทางสถาปัตยกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการแสดงผลลัพธ์ทางจินตภาพต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม
  3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในหลายๆ แขนงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบจินตภาพทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดยไม่ยึดติดกับแนวทางใดจำเพาะ
  4. อธิบายกระบวนทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างจินตภาพทางสถาปัตยกรรม
piyaboon Nilkaew