AET 352

352721 Agricultural Extension and Rural Development [1/62]


กระบวนวิชา (Course Syllabus ) 352721

การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท ( AGRI EXT AND RURAL DEV) 3 (3/3-0/0) หน่วยกิต

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

……………………….

ลักษณะกระบวนวิชา:

ความหมายของการพัฒนา กระบวนการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี หลักการในการพัฒนาชนบทและการส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายแนวทางและยุทธวิธีการส่งเสริมการเกษตร กับการพัฒนาชนบทไทยคุณสมบัตินักส่งเสริมการเกษตรกับนักพัฒนาที่พึงประสงค์ และกรณีตัวอย่างการพัฒนาชนบท

ผู้สอน : รองศาสตรจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร suraphol.s@cmu.ac.th

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=06277

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา:

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หลักการ ยุทธวิธี และวิธีส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หลักการ ยุทธวิธี และวิธีส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบทได้

ลักษณะการเรียนการสอน:

 1. บรรยายโดยผู้สอนประกอบโปรแกรมการนำเสนอ Power Point ร่วมกับสื่ออื่นๆ
 2. ให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในหัวข้อเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ
 3. มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานโดยนำทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ และ นำทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาชนบทในแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามที่นักศึกษามีความสนใจ
 4. มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางในการการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาชนบทไทย
 5. ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติและการปฏิบัติตนในการเป็นนักพัฒนาฯ ที่ดีต่อวิชาชีพ และต่อสังคมเกษตรกร

ตำราหลัก : http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course_352721.htm

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.2546.การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท. เชียงใหม่ : ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.309 หน้า.

Website "Suraphol's Classroom#2 (Graduate Courses) 3rd.Edition, 2014": https://sites.google.com/site/surapholcr2/

วิธีการวัดและประเมินผล:

 1. สอบเก็บคะแนนหลังจบบทเรียน 20 คะแนน 
 2. สอบปลายภาค 30 คะแนน
 3. สอบกลางภาค 30 คะแนน 
 4. ส่งรายงานและการนำเสนอ 20 คะแนน

การตัดเกรด:

A     = 91.00 - 100 คะแนน 

B + = 81.00 - 90.00 คะแนน 

B     = 71.00 - 80.00 คะแนน

C + = 61.00 - 70.00 คะแนน 

C = 50.00 - 60.00 คะแนน 

D + = ต่ำกว่า 50.00 คะแนน

แผนการเรียนการสอน:

สัปดาห์ที่
เนื้อหา

1

บทนำ/แนะนำรายวิชา/ วิธีการเรียนการสอน(Assignment 1)Individual Reportส่งรายงานที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

1. การส่งเสริมการเกษตร:

1) ความหมายการส่งเสริมการเกษตร 2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการเกษตร 3) ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตร 4) การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2-3

นศ. ทำ Assignment 1 ส่ง

2. หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

1). หลักการส่งเสริมการเกษตร 2) วิธีการส่งเสริมการเกษตร (วิธีการส่งเสริมรายบุคคล / วิธีการส่งเสริม แบบกลุ่ม / วิธีการส่งเสริมมวลชน)

3 (Assignment 2 )Individual Reportส่งรายงานที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

3. บทบาทและคุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตร

1) บทบาททั่วไปของนักส่งเสริมการเกษตร 2)บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ 3) บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 4) บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาคเอกชน

5) คุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร

4-5

 

4. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

1) การส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ 2) การส่งเสริมการเกษตรของภาคเอกชน

5

5. สถาบันเกษตรกร

1) สหกรณ์การเกษตร 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

6-7

6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

ปัญหาของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการเกษตร

8

สัปดาห์สอบกลางภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน)

9

7. การพัฒนาชนบท

ความหมายของการพัฒนา 2) ธรรมชาติการพัฒนา 3) ความหมายของการพัฒนาชนบทและการส่งเสริมการเกษตร 4) รูปแบบการพัฒนา 5) การแบ่งระดับการพัฒนา

10

(Assignment 3 Group Report on Chapter 8,9)

Presentation on WK 13-15

 

 

ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ

1) ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำดับขั้น

2) ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า

3) ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

4) ทฤษฎีความทันสมัย

5) ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพา

6 ) แนวความคิดของการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง

7) ทฤษฎีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

8) ทฤษฎีความสมดุลและนิเวศวิทยา

สัปดาห์ที่
เนื้อหา

11

(Assignment 3 Group Report on Chapter 8,9)

Presentation on WK 13-15

ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบทโดยเน้นการพัฒนาการเกษตร

การพัฒนาชนบทโดยการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานหรือบูรณาการ

การพัฒนาชนบทโดยความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

การพัฒนาชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

12

ารพัฒนาชนบทไทย

แนวทางในการพัฒนาชนบทไทย (จากอดีต - ปัจจุบัน)

แนวทางในการพัฒนาชนบท

2.1 การพัฒนาจากบนลงล่าง 2.2 การพัฒนาจากล่างขึ้นบน

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชนบท

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท

12. แผนพัฒนาชนบท

13

13. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชนบทไทย

1)ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา ชนบทไทย 2) วิเคราะห์การพัฒนาชนบทไทย

14-15

นำเสนอรายงาน และส่งเล่มรายงาน

Presentation Assignment 3 (Group Report) โดยให้สรุป 1 หน้า A4 ให้เพื่อนชั้นเรียน + ส่งเล่มรายงานในวันนำเสนอ และส่ง File ที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

ดูการนัดหมายของกระบวนวิชานี้ สัปดาห์วันสอบกลางภาค สอบปลายภาค วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ที่ https://sites.google.com/site/surapholcr1/my-calendar

หนังสืออ่านประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม (References) : (ห้องสมุดคณะฯ และสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หลักการส่งเสริมการเกษตร.2535. วิจิตร อาวะกุล.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

หนังสือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2530, ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน : ประชาชนข้าราชการและผู้นำรัฐบาล,

โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

E. F. Schumacher แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์. 2524. Small is Beautiful. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ

วัลลภ พรหมทอง. 2539. หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. อัดสำเนา.

กฐิน ศรีมงคล. 2542. การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร. ศูนย์สารสนเทศ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉลอง โชติกะคาม. 2542. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทเซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด. กรุงเทพฯ

Masanobu Fukuoka, Translated Friedens P. Metreaud. 1985. The Natural Way of Faming the Theory and practice of Green Philosophy, Japan Publications, Inc.,

Terrie, P., 1973. Cultural Section for Freedom, Writing and Readers, Publishing Cooperative, 14 Tracer Road,

Toffler, Alvin. 1980. The Third Wave. William Collins Sons & Co.Ltd., Cavaye Place, London.


Suraphol Sreshthaputra