AET 352

352721 Agricultural Extension and Rural Development


กระบวนวิชา (Course Syllabus ) 352721

การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท ( AGRI EXT AND RURAL DEV) 3 (3/3-0/0) หน่วยกิต

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

……………………….

ลักษณะกระบวนวิชา:

ความหมายของการพัฒนา กระบวนการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี หลักการในการพัฒนาชนบทและการส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายแนวทางและยุทธวิธีการส่งเสริมการเกษตร กับการพัฒนาชนบทไทยคุณสมบัตินักส่งเสริมการเกษตรกับนักพัฒนาที่พึงประสงค์ และกรณีตัวอย่างการพัฒนาชนบท

ผู้สอน : รองศาสตรจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร suraphol.s@cmu.ac.th

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=06277

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา:

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หลักการ ยุทธวิธี และวิธีส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หลักการ ยุทธวิธี และวิธีส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบทได้

ลักษณะการเรียนการสอน:

 1. บรรยายโดยผู้สอนประกอบโปรแกรมการนำเสนอ Power Point ร่วมกับสื่ออื่นๆ
 2. ให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในหัวข้อเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ
 3. มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานโดยนำทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ และ นำทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาชนบทในแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามที่นักศึกษามีความสนใจ
 4. มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางในการการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาชนบทไทย
 5. ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติและการปฏิบัติตนในการเป็นนักพัฒนาฯ ที่ดีต่อวิชาชีพ และต่อสังคมเกษตรกร

ตำราหลัก : http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course_352721.htm

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.2546.การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท. เชียงใหม่ : ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.309 หน้า.

Website "Suraphol's Classroom#2 (Graduate Courses) 3rd.Edition, 2014": https://sites.google.com/site/surapholcr2/

วิธีการวัดและประเมินผล:

 1. สอบเก็บคะแนนหลังจบบทเรียน 20 คะแนน 
 2. สอบปลายภาค 30 คะแนน
 3. สอบกลางภาค 30 คะแนน 
 4. ส่งรายงานและการนำเสนอ 20 คะแนน

การตัดเกรด:

A     = 91.00 - 100 คะแนน 

B + = 81.00 - 90.00 คะแนน 

B     = 71.00 - 80.00 คะแนน

C + = 61.00 - 70.00 คะแนน 

C = 50.00 - 60.00 คะแนน 

D + = ต่ำกว่า 50.00 คะแนน

แผนการเรียนการสอน:

สัปดาห์ที่
เนื้อหา

1

บทนำ/แนะนำรายวิชา/ วิธีการเรียนการสอน(Assignment 1)Individual Reportส่งรายงานที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

1. การส่งเสริมการเกษตร:

1) ความหมายการส่งเสริมการเกษตร 2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการเกษตร 3) ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตร 4) การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2-3

นศ. ทำ Assignment 1 ส่ง

2. หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

1). หลักการส่งเสริมการเกษตร 2) วิธีการส่งเสริมการเกษตร (วิธีการส่งเสริมรายบุคคล / วิธีการส่งเสริม แบบกลุ่ม / วิธีการส่งเสริมมวลชน)

3 (Assignment 2 )Individual Reportส่งรายงานที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

3. บทบาทและคุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตร

1) บทบาททั่วไปของนักส่งเสริมการเกษตร 2)บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ 3) บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 4) บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาคเอกชน

5) คุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร

4-5

 

4. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

1) การส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ 2) การส่งเสริมการเกษตรของภาคเอกชน

5

5. สถาบันเกษตรกร

1) สหกรณ์การเกษตร 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

6-7

6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

ปัญหาของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการเกษตร

8

สัปดาห์สอบกลางภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน)

9

7. การพัฒนาชนบท

ความหมายของการพัฒนา 2) ธรรมชาติการพัฒนา 3) ความหมายของการพัฒนาชนบทและการส่งเสริมการเกษตร 4) รูปแบบการพัฒนา 5) การแบ่งระดับการพัฒนา

10

(Assignment 3 Group Report on Chapter 8,9)

Presentation on WK 13-15

 

 

ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ

1) ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำดับขั้น

2) ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า

3) ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

4) ทฤษฎีความทันสมัย

5) ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพา

6 ) แนวความคิดของการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง

7) ทฤษฎีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

8) ทฤษฎีความสมดุลและนิเวศวิทยา

สัปดาห์ที่
เนื้อหา

11

(Assignment 3 Group Report on Chapter 8,9)

Presentation on WK 13-15

ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบทโดยเน้นการพัฒนาการเกษตร

การพัฒนาชนบทโดยการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานหรือบูรณาการ

การพัฒนาชนบทโดยความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

การพัฒนาชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

12

ารพัฒนาชนบทไทย

แนวทางในการพัฒนาชนบทไทย (จากอดีต - ปัจจุบัน)

แนวทางในการพัฒนาชนบท

2.1 การพัฒนาจากบนลงล่าง 2.2 การพัฒนาจากล่างขึ้นบน

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชนบท

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท

12. แผนพัฒนาชนบท

13

13. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชนบทไทย

1)ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา ชนบทไทย 2) วิเคราะห์การพัฒนาชนบทไทย

14-15

นำเสนอรายงาน และส่งเล่มรายงาน

Presentation Assignment 3 (Group Report) โดยให้สรุป 1 หน้า A4 ให้เพื่อนชั้นเรียน + ส่งเล่มรายงานในวันนำเสนอ และส่ง File ที่ Mail : suraphol.s@cmu.ac.th

ดูการนัดหมายของกระบวนวิชานี้ สัปดาห์วันสอบกลางภาค สอบปลายภาค วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ที่ https://sites.google.com/site/surapholcr1/my-calendar

หนังสืออ่านประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม (References) : (ห้องสมุดคณะฯ และสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หลักการส่งเสริมการเกษตร.2535. วิจิตร อาวะกุล.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

หนังสือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2530, ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน : ประชาชนข้าราชการและผู้นำรัฐบาล,

โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

E. F. Schumacher แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์. 2524. Small is Beautiful. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ

วัลลภ พรหมทอง. 2539. หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. อัดสำเนา.

กฐิน ศรีมงคล. 2542. การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร. ศูนย์สารสนเทศ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉลอง โชติกะคาม. 2542. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทเซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด. กรุงเทพฯ

Masanobu Fukuoka, Translated Friedens P. Metreaud. 1985. The Natural Way of Faming the Theory and practice of Green Philosophy, Japan Publications, Inc.,

Terrie, P., 1973. Cultural Section for Freedom, Writing and Readers, Publishing Cooperative, 14 Tracer Road,

Toffler, Alvin. 1980. The Third Wave. William Collins Sons & Co.Ltd., Cavaye Place, London.


Suraphol Sreshthaputra

352821 - MOD MGT AGRI EXT RD WOR & ORGA

Course Syllabus กระบวนวิชา 352821 (กสส. 821) ภาคการศึกษาที่ 2/62

การบริหารและจัดการยุคใหม่สำหรับองค์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

(Modern Management for Agricultural Extension and Rural Development Work

and Organization)

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------

1. ลักษณะกระบวนวิชา  (3 หน่วยกิต : 3(3/3-0/0) บรรยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์  ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

                 การนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิธีการบริหารแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การและการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท เช่น การบริหารในเชิงการแข่งขัน ความรวดเร็วในเชิงธุรกิจ การบริหารในเชิงคุณภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์ของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ของการบริหารยุคใหม่ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ

2. ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

             อ.ดร.สุกิจ กันจินะ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล

3. วัน เวลา สถานที่ : พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. ห้องสัมมนา 2

4. วัตถุประสงค์กระบวนวิชา นักศึกษาสามารถ :

          4.1 .วิเคราะห์สภาวการณ์บริหารองค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในยุคโลกาภิวัฒน์

          4.2 อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิธีการบริหารแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ และการดำเนินงานขององค์การด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้

          4.3.วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการบริหารยุคใหม่ขององค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

          4.4 วิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่ขององค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร5. นโยบายของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา

          นักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียน โดยกิจกรรมการศึกษาจะประกอบด้วย

4.1  การเรียน โดยการนำเข้าสู่บทเรียนของการบริหารและจัดการองค์การ

4.2  การเรียน โดยการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ของนักศึกษาทั้งลักษณะร่วมทีม และส่วนบุคคล

4.3  นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาและนำเสนอต่อชั้นเรียน

4.4  การประเมินผลและวัดผลจะดำเนินการ 2 ครั้ง ประกอบกับผลการนำเสนอผลการนำเสนอรายงานและผลการประเมินรายงาน

 

 

 

 

5. เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย

Sec

เนื้อหา

เวลา

(ชม./สป.)

ผู้สอน

วันที่

1

สภาวะของการพัฒนาการบริหารองค์การในยุคการแข่งขันด้านคุณภาพ (การบริหารและจัดการองค์กร : แนวคิด ความหมาย หลักการ และ องค์ประกอบ)

3

 

รศ.ดร.สุรพล

15 ส.ค. 62

2

แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร (แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการองค์กรในยุคต่าง ๆ : วิวัฒนาการแนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่)

(**งานมอบหมายลำดับที่ 12 ส่ง 21 พ.ย. 62**)

9

 

รศ.ดร.สุรพล

22/29 ส.ค. 62

 

3

การบริหารองค์การและการจัดการองค์การด้านการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรในยุคโลกาภิวัฒน์ (การบริหารและการจัดการยุคใหม่ขององค์กร (สมัยโลกาภิวัตน์) : ลักษณะการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยและเงื่อนไข)

6

 

อ.ดร.สุกิจ

5/12ก.ย. 62

 

4

ผู้บริหารและองค์การยุคใหม่ (โลกาภิวัตน์) จรรยาบรรณ จริยธรรมและ ธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร

3

 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์

19 ก.ย. 62

5

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์

26 ก.ย. 62

 

สัปดาห์สอบกลางภาค 30 ก.ย.-6 ต.ค. 2562

 

 

 

6

การบริหารงานยุคใหม่ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

(การบริหารและจัดการเชิงยุทธศาสตร์)

3

รศ.ดร.สุรพล

10 ต.ค. 62

7

การใช้ดุลดัชนีประยุกต์ การบริหารในเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

(การบริหารงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโดยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ BSC / ISO/  TQA/  TQC/5 ส. /TQM )

3

 

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์

17 ต.ค. 62

8

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ (เทคโนโลยีสารสนเทศ : ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารและจัดการองค์กรยุคใหม่)

3

 

รศ.ดร.สุรพล

24 ต.ค. 62

9

ปัญหาและสถานการณ์ของการบริหารยุคใหม่ต่อประสิทธิภาพ    ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ(การบริหารจัดการยุคใหม่สำหรับองค์กรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท : ปัจจัย/เงื่อนไข  วัฒนธรรมองค์กร)

3

 

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์

31 ต.ค. 62

10

การพัฒนางานบริหารขององค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย (กระบวนการบริหารและจัดการองค์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (แผน/การดำเนินการ/การติดตาม ประเมินผล)

3

 

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์

7 พ.ย. 62

 

11

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารต่อการพัฒนาองค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (การพัฒนาองค์การบริหารและจัดการด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทไทยสู่มาตรฐานสากล)

3

 

รศ.ดร.สุรพล

14 พ.ย. 62

12

นำเสนอรายงาน ทฤษฎีการบริหารและการจัดการองค์กร และส่งเล่มรายงาน

3

รศ.ดร.สุรพล และ คณาจารย์ฯ

21 พ.ย. 62

 

รวม

45

 

มายเหตุ: วันสุดท้ายของภาคการศึกษา: ศุกร์ที่ 22 พ.ย.2562

6.   การวัดผลการศึกษา

             การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม                                                ร้อยละ  10

การนำเสนอรายงาน/การจัดทำรายงาน                                        ร้อยละ  20

สอบกลางภาคการศึกษา                                                         ร้อยละ  30

สอบปลายภาคการศึกษา                                                        ร้อยละ  40

7.   การให้ลำดับขั้น (เกรด) จากการวัดผล

ผลการศึกษาของนักศึกษาจะถูกประเมินและวัดผลโดยลำดับขั้น A, B+,B,C+,C,D+,D และ F ตามลำดับความสามารถตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (8 ขั้น)

8.   หนังสืออ่านประกอบ/แหล่งค้นคว้าฯ (Chiang Mai University Library / Online / และตามที่ผู้สอนแนะนำ)  

§ หลักการจัดการ. ธงชัย สันติวงษ์.2541.

§ การบริหารเชิงกลยุทธ์ .สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.2549.

§ การจัดการสมัยใหม่. รังสรรค์ ประเสริฐศรี.2549.

§ การจัดการสมัยใหม่. เนตร์พัณณา ยาวิราช.2556 / วิเชียร วิทยอุดม.2554.

§ การจัดการทรัพยากรมนุษย์. จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ วนิดา วาดีเจริญ.2556.

§ การประสบความสำเร็จในวัฒนธรรมดิจิตอลแห่งอนาคต. โรซาเบธ มอสส์. แคนเตอร์, ศิระ โอภาสพงษ์ศิระ โอภาสพงษ์.2546.

§ Modern management: concepts and skills. Samuel C. Certo, S. Trevis. Certo, S. Trevis Certo.2014.

§ Strategic management: competitiveness & globalization. Concepts. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson.2015

§ ทฤษฎีองค์การของอองรี ฟาโยล ( Henri Fayol ค.ศ. 1841-1925) http://www.novabizz.net/management-107.html

§ ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management Theory or Behavioral Approach to Management) http://www.novabizz.net/management-102.html

§ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

http://www.novabizz.net/management-105.html

§ *** และหนังสืออ่านประกอบ/แหล่งค้นคว้าฯ ต่างๆ ตามที่ผู้สอนแนะนำ***


Suraphol Sreshthaputra