CLME 331

331401 อายุรศาสตร์ (Cardiology: acute coronary syndrome) [1/62]

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ผู้ป่วยในกลุ่มภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันควรได้รับการประเมินอย่างฉับไว เพื่อจัดลำดับการรักษาและความเร่งด่วน ตามการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความเสี่ยง ซึ่งแพทย์ควรรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินความเสี่ยง และป้องกันความผิดพลาดและจำเป็นต้องติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างแน่นอนเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุด เนื่องจากความเสี่ยงของผู้ป่วยเหล่านี้แตกต่างกันมาก และการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้ใช้ทรัพยากร ได้เหมาะสมเพื่อมุ่งให้การรักษาที่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเท่านั้น บทความนี้มุ่งเห็นให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา และแนวทางในการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จนสามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติจริงได้ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วย

NARAWUTT PRASERTWITAYAKIJ

331501 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (ภาวะช๊อค) [1/62]

บทเรียนนี้มีไว้เพื่อทบทวนและเตรียมความรู้เข้าสู่ห้องเรียนสอนแสดง เพื่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยด้วยภาวะช๊อคของนักศึกษา

NARAWUTT PRASERTWITAYAKIJ

331501 อายุรศาสตร์ (Cardiology: syncope) [1/62]

ภาวะหมดสติหรือ syncope เป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งแพทย์มีหน้าที่วินิจฉัยแยกสาเหตุเพื่อวางแผนการรักษา โดยจำแนกตามความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนหรือการเสียชีวิตฉับพลันอันเกิดจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และรับผู้ป่วยไว้รักษาแบบผู้ป่วยในตามความจำเป็นและให้การรักษาเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย

NARAWUTT PRASERTWITAYAKIJ