RADI 324, 331

324321 - RADIOLOGY FOR VETERINARY STUDENTS

Basic knowledge and skill in radiographic imaging in assisting the diagnosis of abnormality in animals and application of radiological instruments for routine examinations and research.

ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี และความชำนาญในด้านการใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา ในการช่วยวินิจฉัยพยาธิสภาพที่ผิดปกติของสัตว์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในการสนับสนุนการทดลองวิจัยทางสัตวแพทย์

Nakarin Inmuttoอ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

324401 - RADIOLOGY 1 [1/62]

Basic knowledge of radiology studies in the aspect of indications, interpretation of plain radiographs, examining procedure and patient preparation for contrast studies of the alimentary tract and genitourinary tract. Clinical applications of plain radiography.


ความรู้พื้นฐานของการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยทั่วไป เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ การแปลผลภาพรังสี ขั้นตอนและการเตรียมผู้ป่วย สำหรับการตรวจทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ โดยใช้สารทึบรังสี และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกของการตรวจชนิดต่างๆ

อ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

324402 - RADIOLOGY 2 [1/62]

Advanced knowledge of radiologic studies in the aspect of indications, examining procedure and patient preparation. Interpretation of reports of special radiologic studies; ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging, interventional radiology, mammography and contrast material, radionuclide scans, including clinical applications of various studies. The principle of management and role of radiotherapy. Communication skills to inform advises to the patients and relatives.

ความรู้ขั้นสูงของการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ ขั้นตอนการตรวจและการเตรียมผู้ป่วย การแปลผลรายงานการตรวจพิเศษ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอ การตรวจหลอดเลือดด้วยสารทึบรังสี รังสีร่วมรักษาและเอกซเรย์เต้านม การตรวจสแกนทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกของการตรวจชนิดต่างๆ ดังกล่าว บทบาทของรังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งไปจนถึงญาติของผู้ป่วย

อ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

324723 - BASIC CLINICAL RADIOLOGY 1 [1/62]

Radiation protection in diagnostic radiology, contrast medium, diagnostic imaging of bones and joints, diagnostic imaging of respiratory tract, diagnostic imaging of cardiovascular system, diagnostic imaging of gastrointestinal tract, diagnostic imaging of biliary tract, liver, pancreas and spleen, diagnostic imaging of urinary tract and adrenal glands, neuroradiology, pediatric radiology


การป้องกันรังสีทางรังสีวินิจฉัย สารทึบรังสี รังสีวิทยาของระบบกระดูกและข้อ รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจ รังสีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด รังสีวิทยาของระบบทางเดินอาหาร รังสีวิทยาของทางเดินน้ำดี ตับ ตับอ่อนและม้าม รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมหมวกไต รังสีวิทยาของระบบประสาท รังสีวิทยาของผู้ป่วยเด็ก

salita angkurawaranonJuntima EuathrongchitNakarin InmuttoThanat KanthawangTanop Srisuwanอ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

324727 - BASIC CLINICAL RADIOLOGY 2 [1/62]

Diagnostic imaging of bones and joints, diagnostic imaging of respiratory tract, diagnostic imaging of cardiovascular system, diagnostic imaging of gastrointestinal tract, diagnostic imaging of biliary tract, liver, pancreas, and spleen, diagnostic imaging of urinary tract and adrenal glands, neuroradiology, pediatric radiology, mammography, intervention radiology


รังสีวิทยาของระบบกระดูกและข้อ รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจ รังสีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด รังสีวิทยาของระบบทางเดินอาหาร รังสีวิทยาของทางเดินน้ำดี ตับ ตับอ่อนและม้าม รังสีวิทยาของระบบทางเดิน ปัสสาวะและต่อมหมวกไต รังสีวิทยาของระบบประสาท รังสีวิทยาของผู้ป่วยเด็ก รังสีวิทยาของเต้านม รังสีร่วมรักษา

อ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์