(430781) สัมมนามุมมองแบบสหวทิยาการในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้

ชื่อกระบวนวิชา : สัมมนามุมมองแบบสหวทิยาการในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ (Seminarin Multidisciplinary Perspective in Oral Health Care for Independent Older People)
รหัสวิชา: 430781

จำนวนหน่วยกติ : 2(2-0-4)
วัน-เวลาสอน ตามตารางสอนกำหนด

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ผศ. ดร. กันยารัตน์ คอวนิช

คณาจารย์ผู้สอน

1. รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์

2. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช. เพิ่มพานิช

3. ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช

4. อ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์


430712 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ [1/62]

จำนวนหน่วยกิต                  2(2-0-4)

คาบเรียน (section)              

วันเวลาสอน                         แบบโมดูล 

สถานที่จัดการเรียนการสอน       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา        รศ.ทพญ.สั่งสม  ประภายสาธก


Mrs.PATCHARAWAN SRISILAPANANอ.สังสม ประภายสังธกรศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก

430751 - Clinical Practice in Geriatric Dentistry 1

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

การฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวทางระบบ แต่สามารถพึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ประกอบด้วยการตรวจ การส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการรักษา การรักษาทางทันตกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ของผู้ป่วย รวมทั้งให้ทันตกรรมป้องกันและติดตามผล ตลอดจนเตรียมแฟ้มผลงานผู้ป่วยรายที่ตนเองให้การรักษาจนเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ราย มานำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้การรักษาทางทันตกรรม


SUWAT TANYA

430799 - Master’s Thesis [1/62]

430799 DGD 799  Master’s Thesis   12    Credits

Mrs.PATCHARAWAN SRISILAPANANSUWAT TANYA