Abdominal injury

การบาดเจ็บในช่องท้องเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชี่วิตได้หากได้รับการตรวจรักษาที่ไม่เหมาะสม การตรวจร่างกายเป็นการประเมินเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อหาการบาดเจ็บที่รุนแรงและอาจจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน

อ.พญ.ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ

Initial management in Trauma

การประเมินเบื้องต้นในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีความสำคัญ บางภาวะอาจเป็นการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิตได้และจำเป็นต้องได้รับการประเมินที่ถูกต้อง และเหมาะสม 

อ.พญ.ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ