วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 512

512304 - Transfusion Science 2

Transfusion therapy, preparation of safe blood components for patients, pre-transfusion tests, transfusion reactions and investigation, laboratory techniques, problem solving and quality control in transfusion science.

การรักษาด้วยการให้ส่วนประกอบของเลือด การเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย การทดสอบก่อนการให้เลือด ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์หลังการรับส่วนประกอบของเลือด เทคนิคต่างๆ ในงานบริการโลหิต และหลักการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการควบคมคุณภาพในงานบริการโลหิต