DDIA 410

410503 - ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 [1/63]

การศึกษาในคลินิกพิเคราะห์โรคในช่องปาก ประกอบด้วยการซักประวัติโดยทั่วไป ประวัติทางการแพทย์ และทางทันตกรรม การตรวจทางคลินิกจะตรวจอวัยวะภายในช่องปาก และอวัยวะใกล้เคียงโดยอาศัยวิธีการตรวจต่างๆ ในทางคลินิก เพื่ให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค แล้วจึงส่งถ่ายภาพรังสีที่เหมาะม และการส่งตรวจเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรค การทำนายสภาวะของโรค และใช้ในการวางแผนการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายกลุ่ม หรือรายงานผู้ป่วยร่วมกัน


JITJIROJ ITTICHAICHAROEN