DROE 403

403282

วิชานี้เป็นวิชาบรรยาย อันเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Apirum Janhom

403401 - CLI PRAC IN DENT ROENT I [1/62]

สวัสดีค่ะ นักศึกษาทันตแพทย์ปี 4 ทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคลินิกทันตรังสีนะคะ

ในนี่เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตรังสีของนทพ ปีที่ 4 โดยแต่ละกลุ่มที่เข้ามาจะได้สรุปบทเรียน บอก technic ที่ตนเองได้เรียนรู้ไปในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ มาเล่าสู่ให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งได้รู้ด้วย เพราะแต่ละคนอาจมีประเด็นที่ได้เรียนรู้ ได้ฝึกแตกต่างกัน เพราะรับ case ผู้ป่วยต่างๆกัน  กลุ่มแรกที่เข้าฝึกในช่วง 23 เมษายน - 18 พฤษภาคม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กิตติพงษ์  ปาลิตา เมธากร ลิลลี่ อัจฉรา วิชญา และ กลุ่มที่ 2 นวรัตน์ กานต์นารี  ศศิวิมล  ชัยพร สิรวิชญ์ พรพรรณ

Apirum Janhomอ.อานนท์ จารุอัคระ

403502 - CLI PRAC IN DENT ROENT II [1/62]

403502 CLI PRAC IN DENT ROENT II

ผศ.ทพญ. ดร อภิรุม จันทน์หอม
Apirum Janhom