ANS 356

356303 - Feeds and Feeding [1/63]

356303 Feeds and Feeding
อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

ลักษณะกระบวนวิชา เรียนรู้ถึงความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการการให้อาหารสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผสมอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การประเมินและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยทางกายภาพและทางเคมี

CHOMPUNUT LUMSANGKULMONTRI PUNYATONGWanaporn Tapingkae