OBG 314

064- GYNECOLOGIC ONCOLOGY (fellow exam)

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เปิดเพื่อทำการทดลองสอบออนไลน์ 

CHALAITHORN NANTASUPHARATTIYA PHIANPISET

314401 (พ.สต. 401) - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1

ผมขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ใหม่ทุกคนแทนคณาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลการเรียนการสอนกระบวนวิชา พ.สต.401 (314401) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเอกบังคับของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 นี้คณาจารย์ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และได้จัดทำคู่มือนักศึกษาแพทย์ของกระบวนวิชานี้ขึ้นใหม่ เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารจัดการเรียนการสอนทั้งหมดในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่มาเรียนและฝึกปฏิบัติงานทางที่ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตลอดจนการสอบ และการประเมินผล หวังว่านักศึกษาจะได้ใช้คู่มือเล่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย การเรียนทางด้านคลินิก มีความแตกต่างจากการเรียนในชั้นปรีคลินิกอย่างมาก นักศึกษาแพทย์จึงต้องปรับชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อม เพราะการเรียนรู้นั้นไม่ใช้เพียงแค่การอ่านตำรับตำราและเข้าห้องปฏิบัติ การเท่านั้น แต่สิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการเรียนระดับชั้นคลินิกนอกเหนือจากความรู้ในตำรา คือ การฝึกทักษะกับผู้ป่วยจริงๆ ในการซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจภายใน รวมถึงการส่งตรวจสืบค้น แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา ตลอดจนการทำหัตถการต่างๆ ซึ่งจะเป็นบริบทที่แพทย์จะประสบเมื่อทำหน้าที่การงาน นานตราบเท่าที่ยังประกอบวิชาชีพแพทย์อยู่ ขอยกคำกล่าวของมหาตมะคานธีที่ว่า “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” ไว้เป็นข้อคิดว่า การเรียนรู้สำหรับวิชาชีพแพทย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผมหวังว่าพฤติกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนจากการเรียนในระดับชั้นคลินิกนี้ ซึ่งจะพัฒนาต่อไป จนเกิดการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและกลายเป็นพื้นฐานของการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงตั้งใจเรียนและมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานได้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน ถูกจริยธรรม และมีชีวิตที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป

หากมีปัญหาสงสัยหรือคับข้องใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ขณะที่ขึ้นมาเรียนและปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โปรดอย่าได้ลังเลที่จะสอบถาม หรือปรึกษาอาจารย์ทุกๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์กลุ่มที่ดูแลนักศึกษาแพทย์ปี 4 อาจารย์ทุกท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ ทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังไว้ครับ

 

ผศ.นพ.ชัยเลิศ  พงษ์นริศร

คณะกรรมการอาจารย์ผู้ดูแล กลุ่ม ปี 4


NARUEBETH JAINABOON

314501 (พ.สต. 501) - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2

Basic knowledge of pregnancy, delivery and common conditions and diseases in Obstetrics which are public health problems in the aspect of epidemiology, etiology, risk factors, pathology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs, natural course and prognosis. Clinical skills in history taking and physical examinations. Interpretation of basic laboratory and radiologic investigations, including sonographic image. Technical skills in basic procedures. Discussion and analysis of patient’s problems. Principles of management. Related medical ethics and legal issues. Evidence-based medicine and health promotion. Communication skills for advising patients and relatives.

ความรู้พื้นฐานของการตั้งครรภ์ การคลอด ภาวะและโรคทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศทางด้านระบาดวิทยา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การดำเนินโรคและการพยากรณ์โรค ทักษะทางคลินิกการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานพร้อมการแปลผลและการแปลผลภาพรังสีและภาพคลื่นเสียงความถี่สูง การฝึกทักษะหัตถการพื้นฐาน การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย หลักการรักษา ประเด็นจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน และการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

NARUEBETH JAINABOON