PSYC 305

305202 - PSYCH FOR OT STUDENTS (1/2566)

      ปฐมนิเทศเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวมทั้งพัฒนาการและหน้าที่ในสุขภาพจิตและจิตพยาธิวิทยา บทนําเกี่ยวกับความแปรปรวนทางจิตเวชโดยเน้นถึงสาเหตุอาการวิทยาการจัดการ และการรักษาความผิดปกติทางจิตใจ ยังมีการเน้นถึงปัญหาทางอารมณ์ของผู้ป่วยที่มีความทุพลภาพทางร่างกาย และบทบาทของนักอาชีวบําบัดในทีมจิตเวชด้วย

KARAWEKPANYAWONGNUNTAPORNMEANKAEWLALITANUANSRIWEERAPONG

305203 - PSYC FOR PT STUDENTS (2/65)

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ลักษณะของพยาธิสภาพทางจิต การเจ็บป่วยทางจิตใจที่มีผลมาจากปัญหาทางร่างกาย โรคจิตโรคประสาทที่พบบ่อย บุคลิกภาพแปรปรวน ปัญหาและการเบี่ยงเบนทางเพศ ปัญหาทางจิตและอารมณ์ที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางร่างกาย โรคทางอารมณ์และความวิตกกังวล ผู้ป่วยที่ถูกทารุณกรรม การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ปัญหาทางจิตเวชในวัยสูงอายุ ความตายและภาวะใกล้ตาย


KARAWEKPANYAWONGNUNTAPORN

305301 - BEHAVIORAL SCIENCES

พ.จว. 301 (305301พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) : 2(2-0-4)

ความรู้เกี่ยวกับองค์รวมของทฤษฎีและมโนทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อจิตพลวัตของบุคลิกภาพและพฤติกรรม ความจำ เชาวน์ปัญญา และการแก้ปัญหา มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคและพยาธิสภาพทางจิต การจัดการกับความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว กลุ่มและสังคม ความก้าวร้าว อัตวินิบาตกรรมและฆาตกรรม ทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และการทดสอบทางจิตวิทยา

Knowledge about holistic theories and concepts influencing psychodynamics of personality and behavior, memory, intelligence and problem solving. Concept of disease and psychopathology. Stress management. Mental health problems in family, group and society. Aggression. Suicide and homicide. Communication skills and doctor-patient relationship. Psychological testing.

WIRIYACOSOLPUNJAREE

305501 - Psychiatry [1/2563]

Basic knowledge of common conditions and diseases in Psychiatry which are public health problems in the aspect of epidemiology, etiology, risk factors, pathology, pathophysiology, psychodynamic, symptoms and signs, diagnosis, course and prognosis. Psychiatric interviewing skills. Physical and mental state examination. Necessary laboratory and neuropsychological investigation and interpretation. Practice on treatment, rehabilitation, health promotion and prevention. Principles of differential diagnosis and early treatment of severe and complicated psychiatric disorders based on related psychiatry ethics, laws and evidence-based medicine. Communication skills, advice and counseling techniques with patients and their relatives.

ความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทางด้านระบาดวิทยา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา จิตพลวัต อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การดำเนินโรคและพยากรณ์โรค ทักษะการสัมภาษณ์ทางจิตเวช การตรวจร่างกาย และการตรวจสภาพจิต และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและประสาทจิตวิทยาที่จำเป็นพร้อมการแปลผล รวมถึง การฝึกทักษะการบำบัด การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน หลักการวินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคทางจิตเวชที่รุนแรงหรือซับซ้อนมากขึ้น โดยคำนึงถึงประเด็นทางจริยเวชศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

KARAWEKPANYAWONGNUNTAPORNMANEETONBENCHALAKMEANKAEWLALITANARKPONGPHUNATSAWINNUANSRIWEERAPONGOONAROMAWIRUTPOJANAPOTHAPICHAYASRISURAPANONTMANITSURADOMCHAWISASUTTAJITSIRIJITWIRIYACOSOLPUNJAREE