แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบ 
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2562 (https://elearning.cmu.ac.th)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปครับ

点击https://forms.gle/p6VNgatf4qhcd9Ps8链接打开资源。