แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบ 
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-learning ประจำปีการศึกษา 2562 (https://elearning.cmu.ac.th)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปครับ

URL을 열려면 https://forms.gle/p6VNgatf4qhcd9Ps8 를 클릭