CMU Online Mobile-First version

ปัจจุบันระบบ CMU Online e-Learning มีผู้ใช้งานจากอุปกรณ์พกพากว่า 75%

ใน Mobile-First version นี้สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่น มีส่วนของเนื้อหาที่ขนาดใหญ่ขึ้น ลดเมนูในหน้าวิชาให้อยู่ใน Actions menu เดียว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต


最后修改: 2019年08月27日 Tuesday 17:51