คุณค่าและประโยชน์ของน้ำ
         น้ำที่อยู่ทุกหนทุกแห่งในร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยมากถึง
๗๐ % ทุกวันนี้เราต้องดื่มน้ำ อาบน้ำ และใช้น้ำในการซักล้างในอาหารที่เรากินทุก
ชนิดมีน้ำอยู่ด้วยทั้งสิ้น แม้แต่ในข้าวสวย แป้ง และก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำ ในเนื้อสัตว์ผัก
และ ผลไม้ ทุกชนิดมีน้ำอยู่ด้วยมาก ร่างกายของคนทุกคน   สัตว์ทุกตัว   และพืช
ทุกชนิด ล้วนแต่ต้องการน้ำทั้งสิ้น นอกจากนั้นน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในการเพาะปลูก
และการอุตสาหกรรมอีกด้วย ถ้าบนโลกนี้ไม่มีน้ำ เราก็จะอยู่ไม่ได้ ทุกชีวิตจะต้องตาย
         ถ้าถามว่า เมื่อทุกคนทุกชีวิตบนโลกต้องใช้น้ำวันละมาก ๆ   จะมีน้ำเพียงพอ ให้เราดื่มกินและใช้ในสหัสวรรษใหม่หรือไม่   คำตอบก็คือ  ไม่แน่นอนสำหรับ
น้ำจืด แม้ว่าทะเลและมหาสมุทรจะปกคลุมพื้นผิวของโลกอยู่ถึงสามในสี่ส่วน ซึ่งทำ
ให้มีน้ำอยู่บนโลกเป็นปริมาณมากกว่าสารอื่นใด แต่น้ำในทะเลและมหาสมุทรก็เป็น
น้ำเค็มที่ใช้ดื่ม กิน และเพาะปลูกไม่ได้
         ปัญหาหลักคือ น้ำจืดมีอยู่ไม่มากนัก   แต่ให้ประโยชน์ได้น้อยลง เนื่องจาก
มนุษย์ ทำให้กลายเป็นน้ำเสียเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
         เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะ โลกของเรามีขนาดกำลัง
พอดี และมีแรงดึงดูดไอน้ำไว้ให้คงอยู่ในบรรยากาศรอบโลก    ไม่หลุดลอยหายไป
ในอวกาศจนหมดสิ้น นอกจากนั้นโลกยังอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่พอ
เหมาะ ทำให้อุณหภูมิของโลกเป็นอุณหภูมิที่น้ำส่วนใหญ่เป็นของเหลว  ไม่เดือด
และไม่แข็งเป็นน้ำแข็งทั่วไปหมด เหมือนบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ โลกจึงมีน้ำอยู่
ด้วยมากมาย และมีอากาศที่เอื้อต่อชีวิตห่อหุ้มโลกไว้ โลกจึงเป็นโลกที่งดงามน่าอยู่ เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์   สัตว์   และพืชจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งไม่มี
ดาวเคราะห์ดวงใดเสมอเหมือน
         น้ำนั้นมีกำลัง เราใช้กำลังของน้ำให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไว้
แล้วใช้กำลังน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องเทอร์ไบน์ ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา โรงไฟฟ้าที่ใช้กำลังน้ำเช่นนี้เรียกว่า     โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็น
โรงไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใด ๆ ทำให้ปลอดสารมลพิษในอากาศ   โรงไฟฟ้า
พลังน้ำมีใช้อยู่ทั่วโลก ถ้าเมื่อใดเชื้อเพลิง เช่นถ่านหิน หรือน้ำมันหมดไปจากโลก
โรงไฟฟ้าพลังน้ำจะสามารถผลิตไฟฟ้าต่อไปได้ไม่จบสิ้น
     ๑  |    |    |