สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการสำหรับคณาจารย์ที่ต้องการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ Streaming Video ซึ่งนับเป็นสื่อการสอน สมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning คณาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถ เข้าดูรายละเอียดและแจ้งความจำนงค์ได้ที่ 053-943868

 

ตัวอย่างสื่อ Streaming ในระบบ CMU-Online

ใช้ internet explorer browser(IE) ในการรับชม

หากไม่สามารถรับชมได้ให้กดปุ่ม Compatibility View
วิชา 100300 สื่อการสอน
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วิชา Carotid Stroke
รศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม MD, PhD
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cardiovascular System
อ.ดร.ปิยพงษ์ คำริน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทบาทของนักวิชาชีพด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
อ.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Social Phychology
รศ.แสงสุรีย์ สำอางค์กูล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การตรวจหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำผึ้งลำไย
อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่า
คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่