PHYS 207

207109 - Life and the Universe [1/62]

History of astronomy, Astronomy and other fields, Stellar evolution and stellar systems, Solar system and extra-solar systems, Galaxies, The universe and The planet earth and life on the planet earth.

ประวัติดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์กับศาสตร์อื่น วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และระบบดาวฤกษ์ ระบบสุริยะและระบบนอกสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์โลกและชีวิตบนดาวเคราะห์โลก

207187 - PHYSICS 1 [1/62]

ว.ฟส. 187 (207187) ฟิสิกส์ 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หน่วยและการวัด  กลศาสตร์  การสั่น คลื่น และเสียง  ของไหล อุณหพลศาสตร์  ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่  


วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ

           1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

           2. วิเคราะห์บทบาทของฟิสิกส์ในธรรมชาติ

           3. แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการฟิสิกส์เบื้องต้น


เนื้อหากระบวนวิชา                                                                                                         จำนวนชั่วโมงบรรยาย


1. หน่วยและการวัด                                                                                                                   1.5

2. กลศาสตร์                                                                                                                             7.5

            2.1 แรงและการเคลื่อนที่

            2.2 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

            2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน

3. การสั่น คลื่น และ เสียง                                                                                                           6.0

            3.1  การสั่นและนิยามของคลื่น

            3.2  ลักษณะเฉพาะของคลื่น

            3.3  คลื่นเสียง

4. ของไหล                                                                                                                                 1.5

5. อุณหพลศาสตร์                                                                                                                      6.0

            5.1 แนวคิดเรื่องอุณหภูมิ

            5.2  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและพลังงาน

            5.3  กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์

6. ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก                                                            9.0

            6.1 ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า

            6.2  กระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า

            6.3  กฎของโอห์ม

            6.4  กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์

            6.5 สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

            6.6  ไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                               

7. ทัศนศาสตร์                                                                                                                              6.0                          

            7.1  ธรรมชาติความเป็นคลื่นของแสง

            7.2  ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต

            7.3  ทัศนอุปกรณ์

8.  ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                                                                          7.5

            8.1 ประวัติการพัฒนาและแนวคิดของฟิสิกส์ยุคใหม่

            8.2 ฟิสิกส์อะตอม

            8.3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

                         รวม                                                                                                                       45


Jatuporn Saisut

207442 - THE PHYSICS OF ENERGY (2/61)

Concept of energy, utilization of energy in modern society, energy problems, thermodynamics processes, energy from the earth, solar energy, chemical energy and nuclear energy.

แนวคิดเกี่ยวกับพลังงาน การใช้ประโยชน์ของพลังงานในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาของพลังงาน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ พลังงานจากพิภพ พลังงานสุริยะ พลังงานเคมี และพลังงานนิวเคลียร์

อ.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ

207706 - CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 2 [2/62]


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบและการเคลื่อนที่ผ่านของคลื่น ท่อนำคลื่น โพรงสั่นพ้อง และเส้นใยนำแสง ระบบแผ่รังสีอย่างง่าย พลศาสตร์ไฟฟ้าเชิงสัมพัทธภาพ อนุภาคในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีจากประจุเคลื่อนที่ และ อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก

SAKHORN RIMJAEM

207712 - RES CON AND PRESENT PHYS [2/62]

Introduction to research, research planning and conducting, data analysis and interpretation, Physics writing, authorship and submission, automatic stylizing, numbering and referencing with computer program, and effective presentation and discussion

บทนำสู่การวิจัย การวางแผนและการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การเขียนทางฟิสิกส์ ความเป็นผู้ประพันธ์และการส่งบทความ การจัดรูปแบบ การลำดับเลข และการอ้างอิงแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การนำเสนอและการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ

SAKHORN RIMJAEM