PHYS 207

207104 - Physics for Science Students 2 (2/61)

ว.ฟส. 104 (207104) ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ว.ฟส.103
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา: นักศึกษาสามารถ

อธิบายแนวคิดพื้นฐานเชิงกายภาพของกฎและทฤษฎีในฟิสิกส์
แก้ปัญหาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่น และฟิสิกส์ยุคใหม่ ได้
ประยุกต์หลักการฟิสิกส์ในกระบวนวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ระดับสูง

Siriporn ChaisriNarupon Chattrapiban

207109 - Life and the Universe [1/62]

History of astronomy, Astronomy and other fields, Stellar evolution and stellar systems, Solar system and extra-solar systems, Galaxies, The universe and The planet earth and life on the planet earth.

ประวัติดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์กับศาสตร์อื่น วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และระบบดาวฤกษ์ ระบบสุริยะและระบบนอกสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์โลกและชีวิตบนดาวเคราะห์โลก

Siramas Komonjinda

207187 - PHYSICS 1 [1/62]

ว.ฟส. 187 (207187) ฟิสิกส์ 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หน่วยและการวัด  กลศาสตร์  การสั่น คลื่น และเสียง  ของไหล อุณหพลศาสตร์  ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่  


วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ

           1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

           2. วิเคราะห์บทบาทของฟิสิกส์ในธรรมชาติ

           3. แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการฟิสิกส์เบื้องต้น


เนื้อหากระบวนวิชา                                                                                                         จำนวนชั่วโมงบรรยาย


1. หน่วยและการวัด                                                                                                                   1.5

2. กลศาสตร์                                                                                                                             7.5

            2.1 แรงและการเคลื่อนที่

            2.2 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

            2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน

3. การสั่น คลื่น และ เสียง                                                                                                           6.0

            3.1  การสั่นและนิยามของคลื่น

            3.2  ลักษณะเฉพาะของคลื่น

            3.3  คลื่นเสียง

4. ของไหล                                                                                                                                 1.5

5. อุณหพลศาสตร์                                                                                                                      6.0

            5.1 แนวคิดเรื่องอุณหภูมิ

            5.2  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและพลังงาน

            5.3  กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์

6. ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก                                                            9.0

            6.1 ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า

            6.2  กระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า

            6.3  กฎของโอห์ม

            6.4  กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์

            6.5 สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

            6.6  ไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                               

7. ทัศนศาสตร์                                                                                                                              6.0                          

            7.1  ธรรมชาติความเป็นคลื่นของแสง

            7.2  ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต

            7.3  ทัศนอุปกรณ์

8.  ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                                                                          7.5

            8.1 ประวัติการพัฒนาและแนวคิดของฟิสิกส์ยุคใหม่

            8.2 ฟิสิกส์อะตอม

            8.3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

                         รวม                                                                                                                       45


Jatuporn Saisut

207442 - THE PHYSICS OF ENERGY (2/61)

Concept of energy, utilization of energy in modern society, energy problems, thermodynamics processes, energy from the earth, solar energy, chemical energy and nuclear energy.

แนวคิดเกี่ยวกับพลังงาน การใช้ประโยชน์ของพลังงานในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาของพลังงาน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ พลังงานจากพิภพ พลังงานสุริยะ พลังงานเคมี และพลังงานนิวเคลียร์

อ.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ