907703 - Designing and Managing Physical Fitness [1/63]

Knowledge in physical fitness testing, interpretation, basic exercise prescription and exercise programs. Sport biomechanics are applied to physical fitness and sport specifically. Incorporation with modern instruments in fitness testing and training, including presentation and discussion of articles which relate to physical fitness and sport biomechanics for improve physical and performance
THA: ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทางด้านต่างๆ การแปลผล การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเบื้องต้น และ การนำเอาชีวกลศาสตร์ทางกีฬามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และประเภทกีฬา ตลอดจน การนำเอาเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้กับการทดสอบร่างกาย และการฝึกฝนกีฬา รวมทั้งการนำเสนอและอภิปรายบทความที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพร่างกาย และชีวกลศาสตร์ทางกีฬา เพื่อนำมาพัฒนาทางร่างกายและการกีฬา

Peanchai KhamwongJAKKRIT KLAPHAJONEPALIDA PREMJAIAraya Yankaiรศ. สายนที ปรารถนาผลผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล

907701-วิทยาศาสตร์การกีฬา [1/63]

The basic knowledge of sports science including applied anatomy, physics and biomechanics, and exercise physiology.
THA: ความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบด้วยกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์และชีวกลศาสตร์ และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

JAKKRIT KLAPHAJONEAssoc.Prof.Jirakrit Leelarungrayub (Ph.D)PALIDA PREMJAIAraya Yankaiรศ. สายนที ปรารถนาผลรศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุลผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล

907702 - PRINCIPLES OF ATHLETIC TRAINING AND EVALUATION [2/62]

Principle of athletic training, planning the program, evaluation the athletic performance for train the athletes in part of physical, mental, technique tactic, and planning the principle of exercise
THA: หลักการฝึกซ้อมกีฬา การวางแผนการฝึกกีฬา การประเมินทางกีฬา เพื่อนำมาฝึกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เทคนิค กลวิธี การวิเคราะห์แบบฝึกนักกีฬา และวางหลักการออกกำลังกาย

PICHAINARONG KONGKAEW

907704 - SPORTS PSYCHOLOGY [2/62]

Basic concepts of sports psychology, personality and sport, motivation and sport participation, sport environments, arousal, stress, and anxiety, team behavior and dynamics, leadership and communication, psychological skills training to enhance sport performance health and well-being enhancement, and facilitation of psychological growth and development
THA: แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา บุคลิกภาพกับการกีฬา แรงจูงใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการกีฬา สภาพแวดล้อมในการกีฬา ความตื่นตัว ความเครียด และความวิตกกังวล พฤติกรรมและพลวัตในทีม ความเป็นผู้นำและการติดต่อสื่อสาร การฝึกทักษะทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถทางการกีฬา การยกระดับสุขภาพและความผาสุก และการเอื้ออำนวยการพัฒนาและความเติบโตทางจิตใจ

PASSAGORN TEVICHAPONG

907705 - STATISTICAL RESEARCH FOR SPORTS SCIENCE [2/62]

Describe the process, module, research design, validity, and statistical tool for analysis the data. Data review for planning and writing the research proposal under hypothesis setting, sampling, instrument design, data collecting and data analysis. Moreover, understand a principle of statistical analysis with SPPP program relates to sport sciences
THA: อธิบายถึงกระบวนการ รูปแบบ การออกแบบงานวิจัย ความเที่ยงตรงและการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลเพื่อวางแผนและเขียนโครงงานวิจัย เน้นการตั้งสมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Assoc.Prof.Jirakrit Leelarungrayub (Ph.D)Araya Yankaiรศ. สายนที ปรารถนาผลผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล

907709-โภชนาศาสตร์การกีฬา [1/63]

Importance of nutrition, nutrition for the well-being, consumption behavior, basic biochemistry of macronutrient and micronutrient, application of nutrition for exercises and sport competition, nutrition for various age groups and specific diseases, diet modification for different types of exercises, doping in sports, ergogenic aids in sports, belief in nutrition, and practical guidelines in developing healthy food
THA: ความสำคัญของโภชนาการ โภชนาการเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ชีวเคมีพื้นฐานของสารอาหาร macronutrient และ micronutrient การประยุกต์ใช้โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอายุและเฉพาะโรคต่างๆ การดัดแปลงโภชนาการสำหรับการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ การใช้สารกระตุ้นในนักกีฬา อาหารเสริมทางกีฬา ความเชื่อเกี่ยวกับโภชนาการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

JAKKRIT KLAPHAJONEAssoc.Prof.Jirakrit Leelarungrayub (Ph.D)sarawut pongpipatPALIDA PREMJAIPONGSON YAICHAROEN

907710-เวชศาสตร์การกีฬา [1/63]

Understanding the anatomy, biomechanics, and exercise physiology relates to the causes and mechanisms of sport injuries, including the processes of treatment and rehabilitation. Effects of environment, nutrition, drugs, and diseases on sport performance and exercise, especially in elderly, children, and pregnant groups
THA: ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ที่สัมพันธ์กับสาเหตุและกลไกการบาดเจ็บทางกีฬา ตลอดจนวิธีการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลของสภาวะแวดล้อมต่อการออกกำลังกาย อาหาร ยา โรคบางอย่างที่มีผลต่อสมรรถนะในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์

JAKKRIT KLAPHAJONEPALIDA PREMJAIPONGSON YAICHAROENรศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุลผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล