NGMW 569

569717-การผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 (Advanced Midwifery 1) Section10/2562-1

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

           บทบาทและองค์ประกอบหลักของการปฏิบัติการผดุงครรภ์ สรีรวิทยาของสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด แนวคิดหลักในการประเมินสุขภาพ การคัดกรอง และการวินิจฉัยภาวะสุขภาพของสตรี รวมทั้งทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร


Bungorn SupavititpatanaPiyanut Xutoอ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือรศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ผศ.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง