อบรมเชิงปฎิบัติการ ระบบ CMU Online KC-MOODLE คณะการสื่อสารมวลชน

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560

PANITHI PANWUT

อบรมสัมมนาเรื่อง Moodle by Certified Trainers

การใช้งาน Moodle 3.x ในฐานะผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) Environmental technology

(2) Generic Moodle skills

(3) Moodle blocks

(4) Using resources

(5) Using activities

(6) Multimedia and resources

(7) Participant management

(8) Course management

PANITHI PANWUTAdmin User