GOV 127

127101 - INTRO TO POL SCIENCE [2/62]

การศึกษาเรื่องของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่อง รัฐบาล ระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิด และการใช้อำนาจรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ ระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันและองค์กรทางการเมือง แนวคิด อุดมการณ์และระบบการเมืองเปรียบเทียบ นักศึกษาจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ความรู้เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงประเด็นทางการเมือง เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการของการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Ram Jotikut

127303 - Research Methodology in Political Science (2/2562)

Foundation of doing research. Types of research and the beginning of steps, methods and issue identification. Theories and approaches in political science research and conceptual framework. Documentary research and reviewing the literature. Designing research methods; interviews method, observe and survey method, field research method, group interview method, sampling selection for research. Quantitative research and workshop in the statistics method of doing research, data processing. Data analysis and writing research report. Ethics in political science research.

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัยและจุดเริ่มต้น ขั้นตอน วิธีการในการกำหนดหัวข้อการทำวิจัยการศึกษาทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิด การวิจัยเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิธีวิจัย วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสังเกตและการสำรวจ วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การอบรมสถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์

Kamonphorn Kanchana

127326 - Politics and Government of Japan (1/2563)

A study of Japanese socio-political history. Development of belief, ideology and political systems. Political structure together with current socio-economic and political problems relating to international relations within the region and beyond.

ศึกษาประวัติการเมืองและสังคมของญี่ปุ่น พัฒนาการของความเชื่ออุดมการณ์ โครงสร้างของระบบการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการและการปกครองท้องถิ่น วัฒนธรรมทางการเมืองและภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่น

Kamonphorn Kanchana

140103 - ANTI CORRUPTION IN THAILAND

Meaning of corruption in Thai society, various societal views toward corruption in Thai society, causes of corruption in Thai society, patterns and impact of corruption in Thai society, Anti-corruption laws of Thailand, case studies of corruption in Thai society, and approaches to solving corruption problems in Thai society.

ความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆ ต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

pojjana pichitpatja

140104 - Citizenship [1/63]

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสำนึกและศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้จริยธรรมในวิชาชีพของตน

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา นักศึกษาสามารถ

1.       อธิบายได้ถึงคุณค่าและการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในสังคม

2.       อธิบายถึงปัญหารอบตัวที่ปรากฏทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

3.       ยอมรับและปรับตัวกับความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์

4.       อธิบายและแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ


CHANINTORN PENSUTE

GOV127330 - Political Psychology [2/61]

General principles of psychology and political psychology. Psychoanalysis and the study of political psychology. Personality theories and the study of political psychology. Trait theories and political characters. Psychological analysis of political behaviors. Psychological analysis of political cultures. Psychological analysis of political participation. Conclusion and trending analysis of the political psychology studies.

จิตวิทยาการเมืองเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวทางจิตวิทยา โดยมีหน่วยการศึกษาคือมนุษย์ จิตวิทยาการเมืองจะให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางการเมือง และจะนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์เพื่อออธิบายสาเหตุท่ีทําให้ พฤติกรรมการเมืองของปัจเจกชนแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการเมืองท่ีจะถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษาในวิชาน้ีประกอบ ด้วย พฤติกรรมของผู้นํา และพฤติกรรมการเมืองรูปแบบต่างๆ

Ram Jotikut