GOV 127

127303 - Research Methodology in Political Science (2/2562)

Foundation of doing research. Types of research and the beginning of steps, methods and issue identification. Theories and approaches in political science research and conceptual framework. Documentary research and reviewing the literature. Designing research methods; interviews method, observe and survey method, field research method, group interview method, sampling selection for research. Quantitative research and workshop in the statistics method of doing research, data processing. Data analysis and writing research report. Ethics in political science research.

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัยและจุดเริ่มต้น ขั้นตอน วิธีการในการกำหนดหัวข้อการทำวิจัยการศึกษาทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิด การวิจัยเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิธีวิจัย วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสังเกตและการสำรวจ วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การอบรมสถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์

Kamonphorn Kanchana

127326 - Politics and Government of Japan (1/2561)

A study of Japanese socio-political history. Development of belief, ideology and political systems. Political structure together with current socio-economic and political problems relating to international relations within the region and beyond.

ศึกษาประวัติการเมืองและสังคมของญี่ปุ่น พัฒนาการของความเชื่ออุดมการณ์ โครงสร้างของระบบการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการและการปกครองท้องถิ่น วัฒนธรรมทางการเมืองและภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่น

Kamonphorn Kanchana

140103 - ANTI CORRUPTION IN THAILAND

Meaning of corruption in Thai society, various societal views toward corruption in Thai society, causes of corruption in Thai society, patterns and impact of corruption in Thai society, Anti-corruption laws of Thailand, case studies of corruption in Thai society, and approaches to solving corruption problems in Thai society.

ความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆ ต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

pojjana pichitpatja