GOV127330 - Political Psychology [2/61]

General principles of psychology and political psychology. Psychoanalysis and the study of political psychology. Personality theories and the study of political psychology. Trait theories and political characters. Psychological analysis of political behaviors. Psychological analysis of political cultures. Psychological analysis of political participation. Conclusion and trending analysis of the political psychology studies.

จิตวิทยาการเมืองเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวทางจิตวิทยา โดยมีหน่วยการศึกษาคือมนุษย์ จิตวิทยาการเมืองจะให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางการเมือง และจะนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์เพื่อออธิบายสาเหตุท่ีทําให้ พฤติกรรมการเมืองของปัจเจกชนแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการเมืองท่ีจะถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษาในวิชาน้ีประกอบ ด้วย พฤติกรรมของผู้นํา และพฤติกรรมการเมืองรูปแบบต่างๆ

Ram Jotikut